Εθνικό Σχέδιο για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων

 στην Ελλάδα

Ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα επαναπροσδιορίζεται σε διεθνές επίπεδο με βάση τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από τις αλλαγές που συντελούνται όπως η εξέλιξη της τεχνολογίας, η Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση αλλά και οι δημογραφικές επιπτώσεις από την γήρανση του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ αλλά και μεμονωμένα κράτη πρωτοπόρα ήδη στον τομέα του εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα, έχουν ήδη προχωρήσει σε προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα βασισμένο στις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Την 1η Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώθηκε η υποχρέωση κάθε κράτους μέλους για την ίδρυση Εθνικών Συνασπισμών (National Coalitions). Στη βάση του, ένας Εθνικός Συνασπισμός περιλαμβάνει ένα νέο μοντέλο πολυ-τομεακής συνεργασίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη κοινών στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μοντέλο αυτό υποστηρίζεται από τέσσερις (4) επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονήσει επίσης ένα Εθνικό σχέδιο Δράσης  στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου συνεργασίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με βασικούς άξονες, την ενδυνάμωση με ψηφιακές δεξιότητες (e-skills) και ψηφιακής ηγεσίας (e-Leadership) του ανθρώπινου δυναμικού, και στόχους έναν νέο ρόλο στη Ψηφιακή εποχή που θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ιδιαίτερη πρόνοια θα πρέπει να προβλέπεται επίσης και στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών.

Η στρατηγική για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού βρίσκεται, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, στα όρια του ψηφιακού αναλφαβητισμού με το 40% να υστερεί σε Ψηφιακές Δεξιότητες ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι οι μισές θέσεις εργασίας θα απαιτούν εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Η πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον που καταγράφει την ανάγκη για το 90% όλων των θέσεων εργασίας να απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, επιβάλει την κοινή στόχευση όλων των κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα με άμεσες δράσεις και συνέργειες σε Εθνικό επίπεδο.

Όμως καθώς και για την κοινωνία οι απαιτήσεις σε ψηφιακές δεξιότητες αυξάνονται συνεχώς, θα απαιτηθεί επίσης μια σοβαρή συλλογική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αποτελέσει μοχλός άρσης αποκλεισμού και ανισότητας

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη προχωρήσει από το 2015 συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζει συναντήσεις  εκπροσώπων από τα αρμόδια υπουργεία και ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2017-2020).