Όροι χρήσης – Πολιτική ασφαλείας απορρήτου

 1. H διαδικτυακή πύλη https://www.nationalcoalition.gov.gr/ αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης αποτελεί παραγωγή και ιδιοκτησία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου επισημαίνεται ρητώς, η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.
 2. Η πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη https://www.nationalcoalition.gov.gr/ και η χρήση του περιεχομένου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
 3. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης https://www.nationalcoalition.gov.gr/  (στο εξής διαδικτυακή πύλη), οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.
 4. Ο επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων, οι οποίες υπονομεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πύλης.
 5. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου, όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται, επίσης, η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με τη ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη διαδικτυακή πύλη του National Coalition, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τη διαδικτυακή πύλη, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.
 6. Η διαδικτυακή πύλη ενδεχομένως να περιλαμβάνει ειδικότερο περιεχόμενο, το οποίο να διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης του επιμέρους περιεχομένου υπερισχύουν των όρων χρήσης του παρόντος κειμένου.
 7. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές, επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τη διαδικτυακή πύλη.
 8. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης από κακόβουλο λογισμικό. Παρόλα αυτά, καμία εγγύηση δεν παρέχεται για τυχόv προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις συσκευές των χρηστών από τη χρήση της διαδικτυακής πύλης.
 9. Η διαδικτυακή πύλη περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους  και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία του χρήστη και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Επίσης,  το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  α) δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, β) δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων τοποθεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Εάν το υποκείμενο αποφασίσει την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική του ευθύνη και δικό του κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών, υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
 10. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Για το σκοπό αυτό, δε γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies ή άλλων μηχανισμών. Τα cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διαδικτυακή πύλη αφορούν μόνο στην τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης της διαδικτυακής πύλης, μέσω του συστήματος Google Analytics. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από το χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files των εξυπηρετών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη πιστοποιημένων χρηστών εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, οι οποίες γνωστοποιούνται στους χρήστες και πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 11. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 12. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του επισκέπτη της διαδικτυακής πύλης, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης στο παρόν κείμενο τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω της ίδιας της διαδικτυακής πύλης.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το διαδικτυακό τόπο του national Coalition. Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Από 29-08-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικτυακή πύλη  National Coalition, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ελληνική νομοθεσία κατ’ επέκταση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα
E-mail: nationalcoalition@mindigital.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της διαδικτυακής πύλης του National Coalition υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της διαδικτυακής πύλης παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της διαδικτυακής πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 Η διαδικτυακή πύλη  National Coalition συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της διαδικτυακής πύλης, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη διαδικτυακή πύλη είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο και Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Η διαδικτυακή πύλη  National Coalition δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της διαδικτυακής πύλης σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η διαδικτυακή πύλη  National Coalition είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του[I1]  nationalcoalition@mindigital.gr.

Η διαδικτυακή πύλη  National Coalition μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της διαδικτυακής πύλης, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της διαδικτυακής πύλης.

Ο επισκέπτης/χρήστης της διαδικτυακής πύλης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η παρούσα διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionΟfficer, εφεξής DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως ακολούθως:

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα
E-mail: dpo@mindigital.gr

 • Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζει τα πλαίσια της συνεργασίας με τον DPO. Ο DPO μπορεί να είναι υπάλληλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να είναι εξωτερικός συνεργάτης και να ασκεί τα καθήκοντα του δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξασφαλίζει ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα οργανωτικά-τεχνικά ζητήματα και τις ορθές πρακτικές που συνάδουν με την προστασία των εν λόγω δεδομένων.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο DPO αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, που μπορεί παράλληλα να ασκεί και άλλα καθήκοντα, αλλά αυτά δεν μπορούν να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων ή αρμοδιοτήτων. Τέτοια σύγκρουση δημιουργείται, ιδίως όταν τα υπόλοιπα καθήκοντα τον υποχρεώνουν ή του επιτρέπουν να ορίσει ο ίδιος τα μέσα και τους σκοπούς μίας η περισσοτέρων επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ο DPO αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες, τα οποία μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω με πράξεις της Διοίκησης που εκδίδονται αρμοδίως:

(α) Ενημερώνει και συμβουλεύει τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β)   Παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με κάθε πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά άμεσα ή έμμεσα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων. Προς τούτο προβαίνει κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω ενέργειες:

i.   Τηρεί αρχείο μορφών επεξεργασίας που περιέχει όλες τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες προβαίνει ή εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και αρχείο παραβιάσεων δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα.

ii. Προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διαπιστώσει αν και σε ποιο βαθμό τηρούνται η ως άνω νομοθεσία και πολίτικες.

iii. Προτείνει λύσεις, διαδικασίες και καλές πρακτικές που συμβάλουν στην διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβερνησης, με την ως άνω νομοθεσία και τις πολιτικές.

(γ) Παρέχει συμβουλές αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου, για την προετοιμασία της και παρακολουθεί την υλοποίησή της.

(δ) Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με αυτές, για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(ε) Αποτελεί το σημείο επικοινωνίας με τρίτους για κάθε ζήτημα που άπτεται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(στ) Επικουρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ζητήματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, αλλά και των συνεργατών της, αναφορικά με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την υφιστάμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τις καλές πρακτικές κ.ο.κ.

(ζ) Αξιολογεί τους κινδύνους (risks) που μπορεί να δημιουργούν για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα υποκείμενων των δεδομένων οι διάφορες μορφές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες προχωρεί.

(η) Επικουρεί και συμβουλεύει γενικά  το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε ζήτημα που αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υποβάλει προτάσεις, όπου απαιτείται ή του ζητείται.

 • Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο DPO υποχρεούται να ενεργεί με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, να τηρεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και τις πολιτικές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλουν να ειδοποιούν τον DPO αμέσως μόλις ανακύπτουν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Ο DPO αναφέρεται απευθείας στη Διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.