Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι ο Μεγάλος Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα;

O Μεγάλος Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι μέρος της Νέας Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη (A new skills agenda for Europe). Αποτελείται από πολλούς δρώντες, που εργάζονται από κοινού για να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάχυσης των ψηφιακών γνώσεων.

2. Τι είναι το ψηφιακό χάσμα;

Το ψηφιακό χάσμα περιλαμβάνει τόσο τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, όσο και τις απαρχαιωμένες ψηφιακές δεξιότητες, που δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. Αφορά όλες τις κατηγορίες των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εκπαιδευτική βαθμίδα, επάγγελμα κτλ, και οι συνέπειές του είναι ορατές σε όλες τις πτυχές της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

3. Γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος;

Η εξοικείωση με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ανεύρεση εργασίας. Υπολογίζεται, ότι μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 825.000 θέσεις εργασίας θα παραμείνουν κενές, εξαιτίας της έλλειψης ψηφιακά καταρτισμένων ατόμων, ενώ ήδη 25.000.000 Ευρωπαίοι είναι άνεργοι.

Επίσης, η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή καθιστά επιτακτική την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, προκειμένου οι πολίτες να είναι σε θέση να διαχειριστούν πρακτικά ζητήματα.

4. Τι είναι η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες;

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο κράτους-μέλους, συγκροτούνται Εθνικές Συμμαχίες, οι οποίες απαρτίζονται από μετόχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και, μέσα από συντονισμένες δράσεις, προωθούν τους στόχους του Μεγάλου Συνασπισμού για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις χώρες τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συγκροτηθεί και η Εθνική Συμμαχία της Ελλάδας.

5. Ποιους αφορά;

Η Εθνική Συμμαχία αφορά και όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά, αλλά και τους πολίτες. Τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας της Ελλάδας προέρχονται από διάφορους τομείς της κοινωνίας, αλλά η Συμμαχία παραμένει ανοιχτή σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εταιρείες του τομέα της πληροφορικής, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Η Εθνική Συμμαχία έχει εξωστρεφή χαρακτήρα. Οι πολίτες, οι οποίοι είναι αποδέκτες των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Συμμαχίας, μπορούν να ενημερώνονται από την παρούσα ιστοσελίδα για τις δράσεις που τους αφορούν.

6. Πώς μπορώ να γίνω μέλος;
Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να γίνει μέλος στην Εθνική Συμμαχία μπορεί να υποβάλλει την πρότασή του στην ακόλουθη φόρμα.  
7. Τι είναι οι πρωτοβουλίες (pledges);

Η δέσμευση των εταίρων στους στόχους της Συμμαχίας γίνεται μέσα από τις πρωτοβουλίες (pledges), οι οποίες αφορούν στην εκούσια ανάληψη της υποχρέωσης από τα μέλη της Συμμαχίας για την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και, γενικά, διάχυσης της γνώσης με αποδέκτες ένα ευρύ φάσμα ομάδων πολιτών, από εξειδικευμένους επαγγελματίες των ΤΠΕ μέχρι και βασικούς χρήστες.

8. Τι είναι ο Ψηφιακός Πρωταθλητής;

Στην Εθνική Συμμαχία συμμετέχει ως επικεφαλής ο Ψηφιακός Πρωταθλητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα του. Κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει έναν εκπρόσωπό του ως Ψηφιακό Πρωταθλητή, προκειμένου να προωθήσει τις ωφέλειες της ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Οι Ψηφιακοί Πρωταθλητές είναι οι πρεσβευτές της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη και ορίζονται από κάθε κράτος-μέλος  με σκοπό να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες να εξοικειωθούν με την Ψηφιακή Τεχνολογία.

To κράτος-μέλος καθορίζει το ρόλο του Ψηφιακού Πρωταθλητή που το εκπροσωπεί εντός του πλαισίου της προώθησης της χρήσης των ΤΠΕ.