Αποστολή

H δημιουργία δράσεων συνεργασίας των μελών της με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως κεντρική αποστολή την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της απασχόλησης του πληθυσμού και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για τις δεξιότητες.

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Συμμαχία μεριμνά ιδίως για:

α) την προσαρμογή, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των πολιτικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των ενωσιακών θεσμών σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων,

β) την υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ζητήματα σχεδιασμού και επικαιροποίησης της εθνικής στρατηγικής για τις ψηφιακές δεξιότητες,

γ) την υποστήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας των μελών της Εθνικής Συμμαχίας, προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται δράσεις αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και ενίσχυσης της απασχόλησης,

δ) την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της Εθνικής Συμμαχίας και Συμμαχιών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο συναφών πρωτοβουλιών τρίτων χωρών,

ε) τη διαμόρφωση προτάσεων έργων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού,

στ) τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και εργαστηρίων για την προώθηση της πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες,

ζ) τη συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, και

η) τη συμμετοχή της, εφόσον της ζητηθεί από τον οικείο φορέα, στην πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών ή δομών κατάρτισης με αντικείμενο τις ψηφιακές δεξιότητες, προγραμμάτων επιμόρφωσης ή κατάρτισης με περιεχόμενο τις ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15Β του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την πιστοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Εθνική Συμμαχία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας (Πυλώνας Ψηφιακών Δεξιοτήτων), ο οποίος παρουσιάζεται στη “Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025“, ενώ επικεντρώνεται στις 4 ομάδες-στόχους όσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, ως εξής:

  • εκπαίδευση: Επιδιώκει τον εμπλουτισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης και της διδασκαλίας  μαθητών και σπουδαστών. Σε αυτήν την προσπάθεια συμπεριλαμβάνεται και η παροχή ερεθισμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
  • κατάρτιση: Αναβαθμίζει  τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων, ανέργων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων με σκοπό την προαγωγή της ψηφιακής οικονομίας.
  • επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Στοχεύει στην προαγωγή υψηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για τους Επαγγελματίες της Πληροφορικής σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.  
  • πολίτες: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες τους προκειμένου οι πολίτες να καταστούν ενεργοί στην σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Νομικό Πλαίσιο

Το Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων & Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Συμμαχίας (ΠΔ 40/2020 – ΦΕΚ 85/Α/15-4-2020). Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, διέπεται από τα  άρθρα 87 – 89 Ν. 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022) «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1876/2018), και οι σχετικές αποφάσεις τροποποίησης ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/ΦΕΚ 4607/ τ. Β΄/18-10-2018 & ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.3335/ΦΕΚ 388/ τ. Β΄/13-02-2019, έχουν καταργηθεί.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και αποτελεί ένα κάλεσμα συνεργασίας προς τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους  κοινωνικούς εταίρους, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να αναλάβουν από κοινού δράση για την αντιμετώπιση της έλλειψης των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. 

Καθώς η 4η Βιομηχανική Επανάσταση εξελίσσεται με αλματώδη ρυθμό, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση επιδιώκει μέσα από συνεργασίες:

  • την υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους
  • την υποστήριξη των ΜμΕ να ψηφιοποιήσουν όχι μόνο την παραγωγική διαδικασία και αλλά και τις οικονομικές τους δραστηριότητες
  • την ενδυνάμωση των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ προκείμενου να εξελίξουν ακόμη περισσότερο την ψηφιακή γνώση και να συμβάλλουν στην διάχυσή της
  • την εξοικείωση όλων των Ευρωπαίων πολιτών με τις ΤΠΕ επιδιώκοντας τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία φιλοδοξεί να συνδράμει στις προσπάθειες της Ευρώπης να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία στο παγκόσμιο ψηφιακο οικονομικό σύστημα μέσα από την δημιουργία και βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων και την ευρεία διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα είναι η κεντρική πύλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, πόρων, και ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, διαθέτει ένα χώρο συνεργασίας για τα μέλη της Κοινότητας για δικτύωση και αλληλεπίδραση.

Δημιουργήθηκε ως μία από τις πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και θα συμβάλει στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» – ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ που προσπαθεί να κάνει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία μέσω της δημιουργίας ψηφιακής ικανότητας και της διασφάλισης ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Βασιζόμενη στον πυλώνα των ψηφιακών δεξιοτήτων του προγράμματος, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://digital-skills-jobs.europa.eu