Αποστολή

H δημιουργία δράσεων συνεργασίας των μελών της με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι ένας συνασπισμός οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος προωθεί πολιτικές για την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Στόχοι της Εθνικής Συμμαχίας είναι:

Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών που την απαρτίζουν με τις Συμμαχίες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε καθώς και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, οι προτεραιότητες και οι στόχοι της Συμμαχίας είναι:

 • η μείωση του ψηφιακού χάσματος, με την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας
 • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να υιοθετηθούν δράσεις ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων
 • η ενίσχυση της διάδοσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα.

Το Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων & Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Συμμαχίας (ΠΔ 40/2020 – ΦΕΚ 85/Α/15-4-2020). Η Εθνική Συμμαχία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας (Πυλώνας Ψηφιακών Δεξιοτήτων), ο οποίος παρουσιάζεται στη “Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025“, ενώ επικεντρώνεται στις 4 ομάδες-στόχους όσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, ως εξής:

 • εκπαίδευση: Επιδιώκει τον εμπλουτισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης και της διδασκαλίας  μαθητών και σπουδαστών. Σε αυτήν την προσπάθεια συμπεριλαμβάνεται και η παροχή ερεθισμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 • κατάρτιση: Αναβαθμίζει  τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων, ανέργων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων με σκοπό την προαγωγή της ψηφιακής οικονομίας.
 • επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Στοχεύει στην προαγωγή υψηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για τους Επαγγελματίες της Πληροφορικής σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.  
 • πολίτες: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες τους προκειμένου οι πολίτες να καταστούν ενεργοί στην σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συστάθηκε και οργανώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1876/2018) Υπουργική Απόφαση, (σχετικές και οι υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/ΦΕΚ 4607/ τ. Β΄/18-10-2018 & ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.3335/ΦΕΚ 388/ τ. Β΄/13-02-2019 αποφάσεις τροποποίησης), είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και αποτελεί ένα κάλεσμα συνεργασίας προς τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους  κοινωνικούς εταίρους, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να αναλάβουν από κοινού δράση για την αντιμετώπιση της έλλειψης των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. 

Καθώς η 4η Βιομηχανική Επανάσταση εξελίσσεται με αλματώδη ρυθμό, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση επιδιώκει μέσα από συνεργασίες:

 • την υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους
 • την υποστήριξη των ΜμΕ να ψηφιοποιήσουν όχι μόνο την παραγωγική διαδικασία και αλλά και τις οικονομικές τους δραστηριότητες
 • την ενδυνάμωση των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ προκείμενου να εξελίξουν ακόμη περισσότερο την ψηφιακή γνώση και να συμβάλλουν στην διάχυσή της
 • την εξοικείωση όλων των Ευρωπαίων πολιτών με τις ΤΠΕ επιδιώκοντας τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία φιλοδοξεί να συνδράμει στις προσπάθειες της Ευρώπης να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία στο παγκόσμιο ψηφιακο οικονομικό σύστημα μέσα από την δημιουργία και βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων και την ευρεία διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα είναι η κεντρική πύλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών πόρων και ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, διαθέτει ένα χώρο συνεργασίας για τα μέλη της Κοινότητας για δικτύωση και αλληλεπίδραση.

Δημιουργήθηκε ως μία από τις πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και θα συμβάλει στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» – ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ που προσπαθεί να κάνει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία μέσω της δημιουργίας ψηφιακής ικανότητας και της διασφάλισης ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Βασιζόμενη στον πυλώνα των ψηφιακών δεξιοτήτων του προγράμματος, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://digital-skills-jobs.europa.eu