Το Ελλάδα 2.0 είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, τις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς, με στόχο να οδηγηθούμε σε μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα του Next Generation EU, του προσωρινού μέσου ανάπτυξης που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει πόρους, ώστε να συμβάλει στην αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Ο μηχανισμός είναι επίσης στενά ευθυγραμμισμένος με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης που προωθεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, ο μηχανισμός διαθέτει 723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) σε δάνεια (385,8 δισ. ευρώ) και επιχορηγήσεις (338 δισ. ευρώ), με κύριο στόχο να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Έχει τεθεί σε ισχύ από τις 19 Φεβρουαρίου 2021 και θα χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Προκειμένου να επωφεληθούν από τη στήριξη του μηχανισμού, τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) και περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες, ενώ, τέλος συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στοχεύει:

 • στον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19
 • στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων παραγωγικών & επενδυτικών κενών
 • στην ενίσχυση της ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Τα επιδιωκόμενα οφέλη περιλαμβάνουν:

 • την αλλαγή της πορείας της χώρας σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξηςτην ενίσχυση της συνοχής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • τη δημιουργία 180.000 – 200.000 νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας μέχρι το 2026
 • τη μόνιμη αύξηση στο ύψος του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7%.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες.

 • πράσινη μετάβαση
 • ψηφιακή μετάβαση
 • απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή
 • ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Ειδικότερα, ο Πυλώνας 3 «απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή» αναλύεται σε 4 επιμέρους άξονες, εκ των οποίων οι 3 είναι άμεσα συνυφασμένες με τις δεξιότητες:

 1. αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην απασχόληση.
 2. ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρέχουσας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και τη δημιουργία ενός άμεσου συνδέσμου μεταξύ προσόντων και θέσεων εργασίας.
 3. αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και των ίσων ευκαιριών για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στο σύνδεσμο https://greece20.gov.gr/ ενώ για τον Μηχανισμό  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el#-.

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Διαβάσετε περισσότερα