Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe Program) συνιστά ένα πρωτοπόρο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. το οποίο επικεντρώνεται στην οικοδόμηση των στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων της Ε.Ε. και στη διευκόλυνση της ευρείας εξάπλωσης των ψηφιακών τεχνολογιών, φέροντάς τες κοντά στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα της ψηφιακής τεχνολογίας και την διείσδυσης στην αγορά, αποσκοπεί στην ενίσχυση των επενδύσεων σε πέντε κρίσιμους τομείς:

 • υπερυπολογιστές
 • τεχνητή νοημοσύνη
 • κυβερνοασφάλεια
 • προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
 • διασφάλιση της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας

Οι εξελίξεις σε καίριας σημασίας τεχνολογίες, καθώς και στις αναδυόμενες αλλάζουν τον ίδιο τον ορισμό των ψηφιακών δεξιοτήτων και το βαθμό εξάρτησης της κοινωνίας από την τεχνολογία (η πανδημία COVID-19 ανέδειξε περαιτέρω την υφιστάμενη έλλειψη  σε «ψηφιακούς εμπειρογνώμονες» σε ολόκληρη την Ευρώπη). Έτσι λοιπόν, η χρηματοδότηση που παρέχει το πρόγραμμα εστιάζει σε στρατηγικό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ανάπτυξη μιας δεξαμενής εξειδικευμένων «ψηφιακών εμπειρογνωμόνων».

Με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 580 εκ. € για τις ψηφιακές δεξιότητες έως το 2027, η Ψηφιακή Ευρώπη ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της απασχόλησης μέσω:

 • ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βασικούς τομείς τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η αλυσίδα συστοιχιών (blockchain), η ρομποτική, η κβαντική υπολογιστική και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), τα οποία παρέχονται από δίκτυα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων (συνεισφορά 120 εκ. € κατά τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος). 
 • βραχυπρόθεσμων μαθημάτων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων, με έμφαση στις ΜμΕ της Ευρώπη, καθώς και σε πολίτες που αναζητούν εργασία και εργαζομένους που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες (συνεισφορά 25 εκ. € κατά τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος).

Οι δράσεις αυτές έχουν 3 κοινούς στόχους:

 • την αύξηση της ικανότητας και της αριστείας των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε.
 • την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
 • την πυροδότηση του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών στην αναζήτηση σταδιοδρομίας στον ψηφιακό τομέα και την προσέλκυση αξιόλογων ταλέντων στον τομέα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme.

Παράλληλα, συνεχείς ενημερώσεις εκ μέρους της Ε.Ε., σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», παρέχονται μέσω των αντίστοιχων διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, Twitter και Facebook.

Αναδημοσιεύση κειμένου από το Digital Skills & Jobs Platform, Digital Europe Programme (DIGITAL), created by Ieva Spudyte

Μεταφραστική επιμέλεια Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Δικαιούχοι

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Διαβάσετε περισσότερα