Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe Program) συνιστά το βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στα 95,5 δις ευρώ για το διάστημα 2021-2027. Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της Ε.Ε., στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της Ε.Ε. να καινοτομεί.

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη», μέσα από μια σειρά δράσεων, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και να ενισχύσει το ρόλο της στην έρευνα και την καινοτομία καθώς:

 • αντιμετωπίζει θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, συνδράμει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ε.Ε.
 • διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, στην υποβοήθηση και στην εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε., αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις παγκόσμιες προκλήσεις
 • υποστηρίζει τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και γνώσεων και την καλύτερη διασπορά αυτών, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον εμπλουτισμό της δεξαμενής ταλέντων της Ε.Ε.
 • προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βελτιστοποιεί τον αντίκτυπο των επενδύσεων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» διαρθρώνεται στους εξής τρεις (3) πυλώνες:

 1. επιστήμη αριστείας: αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. στον επιστημονικό τομέα. Στηρίζει ερευνητικά έργα αιχμής που καθορίζονται και προωθούνται από τους ίδιους τους κορυφαίους ερευνητές μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council), χρηματοδοτεί υποτροφίες για πεπειραμένους ερευνητές, δίκτυα διδακτορικών σπουδών και ανταλλαγές ερευνητών μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie και επενδύει σε ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης.
 2. παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα: στηρίζει την έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω συστάδων (clusters). Συμβάλλει στη στοχοθεσία της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) που υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. και των κρατών μελών με ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία και τεχνική βοήθεια.
 3. καινοτόμος Ευρώπη: έχει στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πρωτοπόρο στην καινοτομία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council). Συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη του συνολικού τοπίου της ευρωπαϊκής καινοτομίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology – EIT), το οποίο προωθεί την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι προσβάσιμες μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης (Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς). Η κάθε πρόσκληση που δημοσιεύεται παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα θέματα έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να εξετάζουν οι αιτούντες χρηματοδότηση στις προτάσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_el (#HorizonEU).

Αναδημοσίευση κειμένου: Horizon Europe Programme, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ieva Spudyte

Δικαιούχοι

Νομικά πρόσωπα από κράτη – μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες.

Όροι χρηματοδότησης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Διαβάσετε περισσότερα