Με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανέργων, ηλικίας άνω των 18 ετών, στις ψηφιακές δεξιότητες, διενεργείται το Πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μόνο το 51% των Ελλήνων ηλικίας 16-74 έχει (τουλάχιστον) ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, η συγκεκριμένη δράση επενδύει, μεταξύ άλλων, και στην ψηφιακή γνώση μέσα από την κατάρτιση ανέργων σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Επιδιωκόμενα αποτελέσματα της είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, η εργασιακή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Αντικείμενα του προγράμματος:

 • Αύξησή της παραγωγικότητας της επιχείρησης με χρήση των εργαλείων Microsoft 365 & SharePoint, Teams and Power Platform
 • Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Artificial Intelligence AI Fundamentals
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) και Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization)
 • Νέες τεχνολογικές δεξιότητες στην Οικονομία και Διοίκηση: «Η επιστήμη των δεδομένων με την R»
 • Σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα και εφαρμογές Python / MatLab
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στη Θεωρία και στην Πράξη με Χρήση Ελεύθερου Λογισμικού
 • IΤ & Cyber Security: «Διαχείριση Απειλών και Πολιτικές Ασφάλειας»
 • Web Design: «Από τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας»

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. Ευρώ υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση του εργαλείου ης Ευρωπαϊκής Ένωσης, NextGenerationEU.

Κύκλος ζωής του προγράμματος:

 • Οι φορείς που υλοποιούν την κατάρτιση των ανέργων είναι ιδιωτικά και πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ως προς την τεχνική αλλά και οικονομική επάρκεια τους.
 • Από τις 27 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω πλατφόρμας. Ως προϋποθέσεις συμμετοχής ορίζονται η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., η ηλικία (άνω των 18 ετών) και η αποφοίτηση από ίδρυμα υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Όσοι άνεργοι επιλεχθούν, εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελούμενων που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α. Η επιλογή των ανέργων (ωφελούμενοι) πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.
 • Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν το δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ώρες, συνδυάζοντας τη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση). Η κατάρτιση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης.
 • Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκάστοτε καταρτιζόμενος δύναται να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας
 • Μετά τη λήψη της ανωτέρω πιστοποίησης, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, (πχ για πρόγραμμα διάρκειας 200 ωρών, θα λάβει επίδομα αξίας 1.000 ευρώ)
Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Εντατικό πρόγραμμα μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα