Σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι:

 • η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής,
 • η μέριμνα για τους ανέργους, και ιδίως όσους εξ αυτών ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας
 • η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους
 • η μέριμνα για εργαζόμενους και ιδίως για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, μέσω επιδομάτων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,
 • η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας
 • η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η διασύνδεση με τις επιχειρήσεις,
 • η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για το εργατικό δυναμικό και τις οικογένειές του, καθώς και για τους νέους της χώρας εν γένει ή άλλες ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, αναφορικά με τη στεγαστική τους συνδρομή και προστασία και τις λοιπές μορφές ενίσχυσης αυτών όπως χορήγηση επιδομάτων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων
 • η ανάπτυξη κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,
 • η συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού και η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων σχετικά με πολιτικές αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α.

Με τον νόμο υπ’ αριθ. 4921/2022 η Δ.ΥΠ.Α. εκσυγχρονίζεται και μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη και ευέλικτη ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με στόχο:

 • την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, την επιβράβευση όσων αναζητούν ενεργά εργασία
 • την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας
 • την μεταρρύθμιση, τον συντονισμό και την διασύνδεση της κατάρτισης με την οικονομία, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την ποιοτική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
 • την ενίσχυση της αντιστοιχίας δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και αγοράς εργασίας και την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας
Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΝΑΙ
Κατηγορία Οργανισμού
 • Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)