To έργο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Την υλοποίηση της πράξης “Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών” έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διάρκεια της κατάρτισης ορίζεται στις 600 ώρες εκ των οποίων οι 200 ώρες θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και οι 400 ώρες θα εμπεριέχουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις με τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους ενέργειες του έργου να είναι  υποχρεωτική.

Μαθησιακοί στόχοι

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (2 Συνεδρίες)

 • δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου, ο οποίος περιλαμβάνει και στοιχεία που αφορούν στην επαγγελματική του εμπειρία, καθώς και στην εκπαίδευση/ κατάρτισή του
 • συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ
 • αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ωφελούμενου
 • ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου
 • συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ωφελούμενου
 • οριστική επιλογή του αντικειμένου και επιπέδου κατάρτισης (εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης), καθώς και της σχετικής πιστοποίησης στην εξέταση της οποίας θα συμμετάσχει ο ωφελούμενος.

Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης / Πρακτικής Άσκησης (4 Συνεδρίες, 2 κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και 2 κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης):

 • χαρτογράφηση επαγγελματικού προφίλ
 • διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων
 • ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/ και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την ένταξη του στην οικονομική ζωή
 • υποστήριξη του ωφελούμενου ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή
 • υποστήριξη του ωφελούμενου ως προς την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας
 • ανίχνευση περιορισμών και εμποδίων, που αφορούν στην πρόσβαση του ωφελούμενου στην αγορά εργασίας
 • ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης σχετικών με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης, κ.λπ.
 • ενημέρωση σχετικά με θεσμικά-εργασιακά θέματα
 • τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • υποστήριξη του ωφελούμενου ως προς τη Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
 • προετοιμασία του ωφελούμενου για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις λήψης πιστοποίησης.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (210 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • είτε με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • η δυνατότητα εξ αποστάσεως και μικτής κατάρτισης συνιστάται μόνο σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση (πχ. η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19) και πάντα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

Τέλος, το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 6 μήνες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Βάση δεδομένων
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα