Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διαθέτει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: «Ηλεκτρονική Μάθηση».
Καθώς, η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν στις τρέχουσες αυξημένες απαιτήσεις τίθεται σε αμφισβήτηση, νέα μοντέλα, όπως το μοντέλο της μικτής (blended) ή διαδικτυακής (online) διδασκαλίας και μάθησης (teaching & learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα.

Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια από την μία πλευρά έχει δημιουργηθεί μεγάλο πλήθος νέων επιχειρήσεων που σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρέχουν ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και από την άλλη όλοι οι υπάρχοντες παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Αυτό έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας επαγγελματιών της εκπαίδευσης ικανών να υποστηρίξουν την ψηφιακή εκπαίδευση η οποία αποτελεί βασική εκπαιδευτική καινοτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχοι του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων για νέους απόφοιτους ΑΕΙ και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της Ψηφιακής Εκπαίδευσης. Είναι το παλαιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο αντικείμενο αυτό στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2006, έχει περισσότερους από 500 απόφοιτους/ες με 100% απορρόφηση στο αντικείμενο σπουδών και σημαντικό ποσοστό σε ηγετικές θέσεις και συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασία.
Κύρια αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι i) η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, ii) η δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε ελληνικές ή διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς iii) και η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Βασική επιδίωξη του είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc in e-Learning) ενώ οι θεματικές ενότητες που διαπραγματεύεται είναι οι εξής:
-Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής
-Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
-Εκπαιδευτικό Υλικό για Περιβάλλοντα Ψηφιακής Μάθησης
-Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά Μοντέλα
-Τεχνολογίες Μάθησης και Διδασκαλίας
-Εκπαίδευση η-Εκπαιδευτών
-Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
-Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επίσης, χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 538/Β’/20-02-2020). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, μπορεί να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://masters.ds.unipi.gr/elearning/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα