Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ακολουθεί σε συνέχεια της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της ΔΥΠΑ για την επιμόρφωση ανέργων σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος, είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τη θεματική ενότητα που τους αφορά, μέσα από μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες. Ενδεικτικά, οι επιλογές θα περιλαμβάνουν:
• βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου,
• προγράμματα για social media marketing
• διαχείριση διαδικτυακού καταστήματος (e-shop),
• ανάλυση δεδομένων,
• εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης,
• συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
• υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Το ποσό της επιδότησης ωφελούμενων είναι πέντε (5) ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά μπορεί να ανέλθει στα τετρακόσια (400) ευρώ.

Καινοτομία προγράμματος

Για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, η ΔΥΠΑ, συνεργάζεται με α) τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, β) διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας και γ) τα αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος επιλογών στους συμμετέχοντες ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο νέο πρόγραμμα

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση μέσω των ΚΕΔιΒιΜ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

• Είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

• Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

• Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων και την επιλογή των αιτούντων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με συνδυασμό της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , σύγχρονης και ασύγχρονης ως εξής:

• δώδεκα (12) ώρες δια ζώσης εκπαίδευση

• σαράντα οκτώ (48) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• έως είκοσι (20) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Με το εκάστοτε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως ογδόντα (80) ωρών, να πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξής του.

Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr και πιο συγκεκριμένα : https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων ενώ οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και με την επιτυχή εξέτασή τους θα λάβουν από τον φορέα πιστοποίησης που έχουν επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, ύψους 154,5 εκατομμυρίων ευρώ.

© ΔΥΠΑ

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σύντομο πρόγραμμα μάθησης
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα