Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πειραιώς πραγματοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες».

Αντικείμενο του αποτελεί η συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες. Η καινοτομία του είναι ότι απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία προσφέροντας την ευκαιρία να αποκτήσουν/ ενισχύσουν τις  ψηφιακές δεξιότητες τους ακόμα και εάν το βασικό ακαδημαϊκό πτυχίο να μην σχετίζεται με τις ΤΠΕ.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, δηλαδή (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής. Επίσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

 1. «Ψηφιακός Πολιτισμός» – «Digital Culture». Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από θεωρητικά, θετικά και τεχνολογικά πεδία γνώσεων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Eφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις των τελευταίων τάσεων που επικρατούν παγκοσμίως στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού και διασφαλίζει τη χάραξη και τη διαμόρφωση νέας ψηφιακής στρατηγικής στον πολιτισμό.
 2. «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Αποσκοπεί να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ώστε να μπορούν να εργαστούν στο νέο ψηφιακό αστικό τοπίο, καθώς και να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες «Έξυπνες Πόλεις», που συνδέονται με το σύγχρονο οικοσύστημα, υποδομές, λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως οι έξυπνες μεταφορές, επικοινωνίες, έξυπνα σπίτια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, smart grids, έξυπνη πολιτιστική κληρονομιά, έξυπνη υγεία, έξυπνη γεωργία, έξυπνη ψηφιακή υποδομή, έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Μερικές από τις θεματικές ενότητες που διαπραγματεύεται είναι οι εξής:
 3. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, αλλά κυρίως από τους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις για τη σχεδίαση, διαχείριση και υποστήριξη νέων υπηρεσιών στις ΙοΤ πλατφόρμες, τη διαχείριση πολύπλοκων έργων και να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για το σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλων και καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων.  

Οι θεματικές ενότητες που διαπραγματεύεται το πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Μικτή Πραγματικότητα και Ηλεκτρονικός Πολιτισμός
 • Παγκόσμιος Ιστός και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών
 • Επεξεργασία Σημάτων, Οπτικοακουστικές Τεχνικές και Υπηρεσίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
 • Αειφόρος πολιτιστική ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις
 • Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα
 • Καταγραφή και Τεκμηρίωση Μνημείων με Προηγμένα Συστήματα
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό
 • Διαχείριση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και Οργανισμών
 • Αστικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Πόλεων
 • Προηγμένα Μέσα και Εφαρμογές στην Πολιτιστική Κληρονομιά και το Σύγχρονο Πολιτισμό
 • Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες
 • Μ2Μ Επικοινωνίες
 • Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική
 • Εφαρμογές Κινητών, Edge Υπολογιστική και Μελλοντικά Δίκτυα
 • Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων
 • Ενεργειακή Διαχείριση, Εξυπνα Δίκτυα και Εξυπνη Γεωργία
 • Λογισμικό για Έξυπνες Πόλεις
 • Ασφάλεια Πληροφοριών Δημοσιών Υπηρεσιών και Συστημάτων και Τεχνολογίες Blockchain
 • Λογισμικό Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Εφαρμογές
 • Πληθοπορισμός, Κοινωνική Δικτύωση και Σημασιολογικές Τεχνολογίες

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, μπορεί να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.cs.unipi.gr/dcsciot/

© Τμήμα Πληροφορικής/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα