Λογότυπο του #GIL4W

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2021 και αποτελεί μια συμφωνία συνεργασίας είκοσι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την προώθηση της Ισότητας των Φύλων και την προώθηση του γυναικείου ταλέντου (Female talent), μέσω α) της ένταξης των γυναικών σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και β) της ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Βασικός στρατηγικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμφαση στις δεξιότητες και η προώθηση του γυναικείου ταλέντου. Για τον λόγο αυτόν, το #GIL4W έχει διαμορφώσει ένα τριετές σχέδιο δράσης με βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε τομείς νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας, τεχνητής νοημοσύνης, μπλε και πράσινης ανάπτυξης και στοχεύοντας στην ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ταυτόχρονα, το όραμα του #GIL4W είναι να αποτελέσει τον «πόλο» διαμόρφωσης ενός ελληνικού οικοσυστήματος που υιοθετεί μια έμφυλη προσέγγιση στην καινοτομία, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες, ενσωματώνοντας το γυναικείο ταλέντο στη βιώσιμη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην μετά-covid εποχή.

Η προσέγγιση του #GIL4W στις Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι ψηφιακές δεξιότητες για το #GIL4W αποτελούν μοχλό για την ανάπτυξη της καινοτομίας των κοριτσιών και των γυναικών και η ενδυνάμωση τους προσεγγίζεται με τρεις (3) τρόπους:

 1. Μέσα από προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων δίνοντας έμφαση κυρίως σε advance digital skills.
 2. Μέσα από προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση στην χρήση ψηφιακών εργαλείων επιχειρηματικότητας (On the job training).
 3. Μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων όπου οι ψηφιακές Δεξιότητες συνδυάζονται με άλλες ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και μέσα από διαδικασίες ενεργούς μάθησης (active learning).

Δράσεις που έχει υλοποιήσει

 1. Από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, έχουν επιμορφωθεί 95 γυναίκες σε ψηφιακές δεξιότητες, ενώ μέσα από τα πιλοτικά προγράμματα του και τις δράσεις του έχουν ενδυναμωθεί με ψηφιακές δεξιότητες 235 γυναίκες και κορίτσια.
 2. Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών της ΔΥΠΑ, «Empowering Women 45+», που υλοποιεί το ΕΒΕΑ με το ΕΕΔΕΓΕ και τη Microsoft, και το οποίο απευθύνεται σε 100 άνεργες γυναίκες άνω των 45 ετών, οι οποίες έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
 3. Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και κυρίως μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων από 70 γυναίκες (όπως πχ η υποστήριξη γυναικών στο ΕΚ «Αθηνά» αλλά και σε άλλα μέλη).

Η χρηματοδότηση των έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται λαμβάνει υπόψιν της τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το HORIZON της ΕΕ και EEAGRANTS .

Γιατί αποτελεί καλή πρακτική;

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πολλά από τα μέλη του #GIL4W ανήκουν στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα καλλιεργεί ευοίωνες συνθήκες  για την άμεση δημιουργία αποτελεσμάτων σχετικά με την «ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες – #GIL4W έχει επιλεγεί σαν εμβληματική πρωτοβουλία από τους συντάκτες της Έκθεσης 2023 για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2023 report on gender equality in the EU, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2838/4966).

Οργανισμός
Έναρξη
01/04/2021T00:00:00
Λήξη
01/04/2042T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα