ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφέρεται στην ανάπτυξη (development), πραγμάτωση (implementation), λειτουργία (operation), συντήρηση (maintenance) και διοίκηση (governance) συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας που είτε προορίζονται για λειτουργία εντός επιχειρήσεων και οργανισμών είτε παρέχονται ως υπηρεσίες προς χρήση από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

 • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems): με στόχο να προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να πραγματώνουν και να διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα.
 • Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics): Δεδομένου ότι  η έννοια των μεγάλων δεδομένων προβάλει νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, ενώ η πραγματική δυναμική τους είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί, σκοπός της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν άμεσα φορείς που είτε χρησιμοποιούν, είτε διαθέτουν σε τρίτους, είτε κατασκευάζουν πληροφοριακά συστήματα.
 • Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance): Αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικο-διοικητικών ενεργειών που αναλαμβάνονται με βασικούς σκοπούς την εναρμόνιση της ψηφιακής στρατηγικής προς την επιχειρησιακή στρατηγική των επιχειρήσεων/οργανισμών, τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί είναι προσηλωμένοι στις στρατηγικές και τους στόχους τους και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ψηφιακών επενδύσεων. Στόχος της εν λόγω είδικευσης είναι η εκπαίδευση ατόμων με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα θέματα της πληροφορικής διακυβέρνησης που, ουσιαστικά, αναφέρονται στα στάδια πριν την ανάπτυξη (pre-development), κατά την ανάπτυξη (on-development) και μετά την ανάπτυξη (after-development) της ψηφιακής τεχνολογίας στην/στον επιχείρηση/οργανισμό.

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (1ο και 2ο διδακτικά, 3ο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Μάλιστα, κατόπιν συνεργασίας του ΠΜΣ με το Ινστιτούτο SAS παρέχεται στους φοιτητές που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης της SAS “,  το ψηφιακό σήμα, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά για να δηλώσει την Ακαδημαϊκή Ειδίκευση SAS.

Γιατί αποτελεί καλή πρακτική;

Από το 2004, έτος έναρξης της λειτουργίας του προγράμματος, έως σήμερα περισσότεροι από 1000 σπουδαστές έχουν αποφοιτήσει, εφοδιασμένοι με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί η ελληνική, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια ψηφιακή αγορά. Πολλοί από αυτούς ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή αναπτύσσουν τις ερευνητικές ικανότητές τους προκειμένου να παράξουν νέα γνώση στην περιοχή της Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων, στην περιοχή των Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και στην περιοχή της Πληροφορικής Διακυβέρνησης

Το εν λόγω πρόγραμμα όχι μόνο εστιάζει στη χρήση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων αλλά οι ως άνω τρεις ειδικότητες που περιλαμβάνει, αντιστοιχούν σε ό,τι πιο σύγχρονο και δυναμικό στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτουν σημαντικές ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης για την ψηφιακή οικονομία ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν βασικούς ψηφιακούς πυλώνες για την ανάπτυξη και των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η άμεση σύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η διδακτέα ύλη ανανεώνεται κάθε χρόνο, ώστε να ακολουθεί συνεχώς τις ραγδαίες εξελίξεις, οι οποίες στον κλάδο τωνΤεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοιωνιών είναι ραγδαίες.

Οργανισμός
Έναρξη
01/10/2024T00:00:00
Λήξη
31/07/2034T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα