Η πρωτοβουλία ” 3η e-λικία: Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων ” στοχεύει  στην προσαρμογή  της ατομικής εκπαίδευσης και την εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους, παρέχοντας τους ψηφιακούς βοηθούς-εκπαιδευτές, προκειμένου να εκτελέσουν βασικές ψηφιακές εργασίες. Οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση των προσωπικών τους συσκευών πληροφορικής και την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, να κατακτήσουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να απολαμβάνουν την επικοινωνία και την  κοινή χρήση με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σε ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας και έναν ικανοποιητικό βαθμό ψηφιακής πολιτοποίησης.Η δράση αυτή ευθυγραμμίζεται με την εθνική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025) και την πολιτική της ΕΕ (Ψηφιακή Δεκαετία 2030) για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις ψηφιακές βασικές δεξιότητες των πολιτών.

Παράλληλα αυτή η καλή πρακτική ευθυγραμμίζεται επίσης με τις “Ψηφιακές δεξιότητες για όλους” : αναπτύσσοντας ψηφιακές δεξιότητες για να επιτρέπεται σε όλους τους πολίτες να είναι ενεργοί στην ψηφιακή μας κοινωνία,  που αποτελεί έναν από του πυλώνες του “Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τις Θέσεις Εργασίας”. Η πρωτοβουλία εμπνέεται από το κοινωνικό φιλόδοξο στόχο να φτάσει, να ενθαρρύνει και να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής παιδείας σε ηλικιωμένους πολίτες, εκμεταλλευόμενη το δίκτυο των τοπικών αρχών και τα οφέλη της αρχής της επικουρικότητας. Γι’ αυτό, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε καλά επιλεγμένους χώρους δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι λειτουργούν ως “ψηφιακές γωνιές”, προσφέροντας ένα περιβάλλον άνεσης για τους ηλικιωμένους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη των ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες με την καθοδήγηση των “ψηφιακών βοηθών-εκπαιδευτών” μετατρέπει τις συνεδρίες εκμάθησης σε μια ζωντανή εμπειρία ανάπτυξης νέων συνηθειών. Οι “ψηφιακοί βοηθοί-εκπαιδευτές” παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, παρέχοντας εξατομικευμένη μάθηση και υποστήριξη προσαρμοσμένες στην ηλικία και στην ευρεία ποικιλία διαφορετικού υπόβαθρου για κάθε μέλος της ομάδας. Επομένως, οι συνεδρίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες διαδραστικής μάθησης για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες των συμμετεχόντων, ενώ οι “Ψηφιακοί Βοηθοί-Εκπαιδευτές” είναι: α) εκπαιδευμένοι να λειτουργούν βάσει των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και β) καλούνται να ενθαρρύνουν με αυθεντικό τρόπο τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με αυτοπεποίθηση, ευθύνη και ασφάλεια.

Όσον αφορά στη συμμετοχή και την ενσωμάτωση, η πρωτοβουλία έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τους ηλικιωμένους στις αγροτικές περιοχές, χωρίς καμία διακριτική μεταχείριση ως προς το φύλο, την εκπαίδευση και το επάγγελμα. Περισσότεροι από 1400 δικαιούχοι με μέσο όρο ηλικίας 71,5 ετών, έχουν συμμετάσχει σε περισσότερες από 7.000 συνεδρίες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειονότητα των δικαιούχων ήταν γυναίκες – 71,6% των συνολικών συμμετεχόντων -, συνταξιούχοι – 88,7% των συνολικών συμμετεχόντων – και ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών – 91% των συνολικών συμμετεχόντων -.

Επιπλέον, διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης πελατών, η οποία υποδεικνύει υψηλό επίπεδο υιοθέτησης ατομικών αναγκών, παρέχοντας ταυτόχρονα  θετικά αποτελέσματα σε όρους χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών και επαναχρησιμοποίησης του προγράμματος. Περισσότερο από το 94% των συμμετεχόντων έδωσε υψηλή και πολύ υψηλή βαθμολογία στη συνολική ικανοποίηση – 15,2% (4/5), 78,9% (5/5) -, ενώ ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων, που υπερβαίνει το 89%, αύξησε τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και την αυτοπεποίθηση τους. Επιπλέον, περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιούσε συχνά το πρόγραμμα αν ήταν μόνιμο, εκ των οποίων περισσότερο από το 80% θα επέστρεφε σε αυτό πολύ συχνά.

Τέλος, οι ψηφιακές κοινότητες που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες και τους “Ψηφιακούς Βοηθούς-Εκπαιδευτές” δείχνουν τη θετική αποδοχή του προγράμματος, μαζί με τη συνεχή συμμετοχή στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η πρωτοβουλία έχει εφαρμοστεί πλέον σε 6 δήμους σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνητικές αρχές. Επιπλέον, η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί με βάση τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελείται από γεωγραφική, εκπαιδευτική και κοινωνική επέκταση. Η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη θα επιτευχθεί μέσω του εθνικού δικτύου των τοπικών θεσμικών οργάνων ανάπτυξης, παρέχοντας κλίμακα, συμπεριλαμβάνοντας δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Οργανισμός
Έναρξη
01/11/2023T00:00:00
Λήξη
27/07/2023T00:00:00
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
  • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα