Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κύκλου Διαλόγου* για θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, διοργανώνει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, 12:00-16:00 διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές».

Το βασικό ερώτημα του Συνεδρίου είναι: «Πώς η  εμπειρία της πανδημίας Covid-19 επέδρασε  και επιδρά στις μορφές, στις διαδικασίες,  στη συμμετοχή και στα περιεχόμενα της  εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων;»

Ερευνητές προερχόμενοι από τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, από Ινστιτούτα των κοινωνικών συνομιλητών, από την αγορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης και από αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς θα διερευνήσουν ζητήματα όπως:

■ Τι συνέβη αυτά τα δύο χρόνια στην  εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων;  Ποιες θεσμικές και άλλες αλλαγές  συντελέστηκαν; Τι «μάθαμε» από την  εμπειρία της πανδημίας; Η μεγάλη «επένδυση»       που       συντελέστηκε       στις     «ψηφιακά     εμπλουτισμένες»     εφαρμογές           και    πρακτικές   εκπαίδευσης    θα    εγκαταλειφθεί    ή    θα  εδραιώσει  μια  διατηρήσιμη  νέα  κατάσταση πραγμάτων;

■ Πού βρισκόμαστε σήμερα; 

■ Ποιες είναι οι διακυβεύσεις για το  μέλλον; Κίνδυνοι και δυνατότητες.

■ Δεδομένου ότι τα    περιεχόμενα    μάθησης    επηρεάστηκαν    σε    σημαντικό βαθμό με τις ψηφιακές δεξιότητες να  ανέρχονται  ραγδαία  στην  κλίμακα  των  ζητούμενων   αντικειμένων   κατάρτισης, προς ποιες κατευθύνσεις  χρειαζόμαστε και επιθυμούμε  αλλαγές; Σε ποια ακριβώς πεδία και  θέματα;

Μπορείτε να δείτε την ατζέντα του συνεδρίου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΓΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ.

Τέλος, εδώ μπορείτε να κλείστε θέση.

Λίγα λόγια για τον Κύκλο  Διαλόγου για θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης  ενηλίκων  του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

Λειτουργεί ως ένα forum συστηματικής διερεύνησης και συζήτησης καίριων ζητημάτων θεωρητικής και πρακτικής σημασίας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα της διά βίου μάθησης. Εξετάζει και αναλύει αντικείμενα όπως τα νέα ψηφιακά μέσα και τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις πολιτικές διάγνωσης, ανάπτυξης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων, την εμπειρική μάθηση που συντελείται στο πλαίσιο της εργασίας, την αποτίμηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και άλλα.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014–2020».

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ  

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία