Η Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» – Master of Science in Digital Methods for the Humanities.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων  γνώσεων  μεταπτυχιακού επιπέδου στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στόχος του προγραμμάτος

Στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης και η προετοιμασία για παραγωγική και ερευνητική εργασία στην περιοχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών – Digital Humanities. 

Στο πρόγραμμα πρόσβαση έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ είτε των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών είτε των επιστημών της πληροφορίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι μπορούν να αναλάβουν ρόλους ερευνητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πόρων και διοίκησης σε έργα και  οργανισμούς με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών, της πολιτισμικής κληρονομιάς, του τουρισμού, της επικοινωνίας, και σε εταιρείες τεχνολογίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (συνολικά 75 ECTS). Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.

Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων συνολικά 60 μονάδων ECTS (30 υποχρεωτικών και 30 επιλογής) και η εκπόνηση  διπλωματικής εργασίας 15 ECTS.

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Προγραμματισμός σε Python 
 • Παράσταση και οργάνωση πληροφορίας και γνώσης 
 • Διαχείριση, επιμέλεια και έκδοση ψηφιακών πόρων 
 • Διαχείριση δεδομένων 
 • Εφαρμογές ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

Μαθήματα Επιλογής

 • Γλωσσική Τεχνολογία 
 • Τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεχνικές και εφαρμογές 
 • Διαδραστικός σχεδιασμός και πολυμέσα
 • Ηλεκτρονική λεξικογραφία 
 • Σχεδιαστική σκέψη και καινοτομία 
 • Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και χωρική ανάλυση στην ιστορία & αρχαιολογία
 • Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές  Επιστήμες-1: Ψηφιακές τεχνολογίες σε παπύρους και  χειρόγραφα 
 • Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές  Επιστήμες-2
 • Νομικά θέματα διαχείρισης πληροφοριών και ψηφιακών  μέσων 
 • Βασική Στατιστική 

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το κόστος φοίτησης καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, μπορεί να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.dept.aueb.gr/dmh

© Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών /Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας / Τμήμα Πληροφορικής

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως ένα έτος
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα