Η πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOCs) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, φιλοξενεί  το  ηλεκτρονικό μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Το μάθημα τελεί υπό την έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, φοιτητές/ριες ή/και υπ. Διδάκτορες/ισες και ερευνητές/ριες σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία ενώ η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται ότι:

✔ θα γνωρίσουν τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εφαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/ριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

✔ θα αποκτήσουν τις δεξιότητες να αξιοποιούν τις Ν.Τ. & τις Τ.Π.Ε.- όπως κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά-, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των μαθητοκεντρικών διδακτικών στόχων, σε μαθητές/ριες με μαθησιακές δυσκολίες.

✔  θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των Νέων Τεχνολογιών- και την χρησιμότητά τους- στην εφαρμογή του μοντέλου της συνεκπαίδευσης, στην εφαρμογή του μοντέλου της ενταξιακής εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι με κατάλληλες ψηφιακές δραστηριότητες για μαθητές/ριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

✔ θα μπορούν να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές τους, σε σχέση με την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), αξιοποιώντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά.

✔ θα καταστούν ικανοί/ές, ώστε να τροποποιήσουν την συμπεριφορά τους, σε σχέση με την χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών , τα οποία συμβάλλουν θετικά στην προσβασιμότητα στη γνώση.

✔ Θα γνωρίσουν να αξιοποιούν –στο πλαίσιο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας- κατάλληλα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά· τα τελευταία προτείνονται ως διδακτικό μοντέλο της συνεκπαίδευσης των μαθητών/ριών με νοητική αναπηρία.

✔ θα καταστούν ικανοί/ές, ώστε να τροποποιήσουν την συμπεριφορά τους, σε σχέση με την χρήση κατάλληλων Ρομποτικών Κατασκευών-Lego Mindstorms-, τα οποία συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη των στόχων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων της ΔΑΦ.

✔ θα καταστούν ικανοί/ές στην αξιοποίηση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών, από πλευράς των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης των παιδιών στο αυτιστικό φάσμα υψηλής λειτουργικότητας.

✔ θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της υποστηρικτικής τεχνολογίας της ρομποτικής– και την χρησιμότητά τους– στην εφαρμογή του μοντέλου της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή της θεωρίας της δομημένης διδασκαλίας με τη σχολική τάξη να διαμορφώνεται σε δομημένο ψηφιακό περιβάλλον.

Για την παρακολούθηση σ’ αυτή τη σειρά μαθημάτων  δεν υπάρχει κάποιο γνωστικό προαπαιτούμενο για την εγγραφή.

Ενότητες μαθήματος

 • Εβδομάδα 1: Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην ενταξιακή εκπαίδευση
 • Εβδομάδα 2: Υποστηρικτική Τεχνολογία στην ΕΑΕ
 • Εβδομάδα 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Εκπαιδευτικά Λογισμικά στην ΕΑΕ
 • Εβδομάδα 4: Εφαρμογές της Ρομποτικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Εφαρμογές της Ρομποτικής για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Για τη λήψη Πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 60% η οποία προκύπτει:  από το τελικό κουίζ του μαθήματος.

Η βεβαίωση παρακολούθησης θα εκδοθεί ΔΩΡΕΑΝ.

Η ανάπτυξη των μαθημάτων και της πλατφόρμας χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» {με κωδικό ΟΠΣ 5046494}, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους [ΕΣΠΑ 2014-2020].

Για να παρακολουθήσετε το εν λόγω μάθημα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://mooc.aegean.gr/courses/course-v1:UnvAegean+CS109+2023_T4/about

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών με εξειδίκευση
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Yes