Λογότυπο στρατηγικής

Καταρτίστηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου:

 • για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες,
 • την πρόβλεψη των αναγκών αυτών στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον και
 • την αξιοποίηση και προσαρμογή των δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου το εργατικό δυναμικό να αποκτά ή να αναβαθμίζει δεξιότητες, ώστε να είναι δυνατή η άμεση και επιτυχής διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Ειδικότεροι στόχοι της είναι:

 • Η αποτελεσματική αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας, σε όρους απαιτούμενων δεξιοτήτων,
 • η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των σύγχρονων επαγγελματικών τάσεων και των δεξιοτήτων που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς εργασίας με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη,
 • η ενίσχυση της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης,
 • η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
 • η συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
 • η διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και των προσφερόμενων προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων και την καλύτερη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες,
 • η αξιολόγηση και βελτίωση των μοντέλων χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διαμέσου της σύνδεσης των αμοιβών των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιδόσεις τους σε όρους απασχολησιμότητας των ωφελούμενων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και της αποδοτικότητας των σχετικών παρεμβάσεων, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών,
 • η αξιολόγηση του μοντέλου διακυβέρνησης της εν λόγω Στρατηγικής και η αναβάθμισή του με την απλούστευσή του και τον βελτιωμένο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συμπόρευση με την ΕΕ

Συμβαβίζει απολύτως με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Κεφάλαιο Ι: Ισότητα ευκαιριών και Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας) και ειδικότερα με τις δράσεις του υποκεφαλαίου για την «Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση» ενσωματώνοντας ιδιαίτερα τον στόχο «τουλάχιστον 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο ως το 2030». Επίσης, υιοθετεί τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων (European Skills Agenda) που αποβλέπουν:

α) στην ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας (μέσα από συμπληρωματικές στρατηγικές όπως το European Green Deal, European Digital Strategy κ.ά.),

β) στην εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

γ) στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας για την αντίδραση σε κρίσεις, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Τέλος, υιοθετεί τα συμπεράσματα της Διακήρυξης του Osnabrück (2020) σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη και τη δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Σύνδεση με τις ψηφιακές δεξιότητες

Αρχικά προσδιορίζει το περιεχόμενο των ψηφιακών γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων ενώ αναγνωρίζει ότι όσο υψηλότερη είναι η ψηφιακή επάρκεια του εργατικού δυναμικού που συγκροτεί και την ψηφιακή ευφυία της επιχείρησης τόσο καλύτερη είναι και η πορεία της στο μέλλον. Για τον λόγο αυτόν αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της ψηφιακής ευφυίας του εργατικού δυναμικού ως μέσο ενίσχυσης της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Οργανισμός
array(24) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(13) "field_roadmap" ["label"]=> string(54) "Χρονοδιάγραμμα/οδικός χάρτης" ["name"]=> string(7) "roadmap" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(4) "text" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(7) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["rows"]=> string(0) "" ["new_lines"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(7) "roadmap" ["_valid"]=> int(1) ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" }
array(20) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(31) "field_latest_update_of_strategy" ["label"]=> string(62) "Τελευταία αναθεώρηση στρατηγικής" ["name"]=> string(25) "latest_update_of_strategy" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(11) "date_picker" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["display_format"]=> string(5) "d/m/Y" ["return_format"]=> string(5) "d/m/Y" ["first_day"]=> int(1) ["_name"]=> string(25) "latest_update_of_strategy" ["_valid"]=> int(1) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(12) "field_budget" ["label"]=> string(28) "Προϋπολογισμός" ["name"]=> string(6) "budget" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(578) "

Η χρηματοδότηση των μέτρων και των επιμέρους δράσεων της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων και κατευθύνσεών της, θα πραγματοποιηθεί πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> string(0) "" ["rows"]=> string(0) "" ["new_lines"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(6) "budget" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Προϋπολογισμός

Η χρηματοδότηση των μέτρων και των επιμέρους δράσεων της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων και κατευθύνσεών της, θα πραγματοποιηθεί πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(28) "field_strategy_state_of_play" ["label"]=> string(62) "Υφιστάμενη κατάσταση στρατηγικής" ["name"]=> string(22) "strategy_state_of_play" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(22) "strategy_state_of_play" ["_valid"]=> int(1) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(30) "field_stakeholders_involvement" ["label"]=> string(37) "Εμπλεκόμενοι φορείς" ["name"]=> string(24) "stakeholders_involvement" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(16) "

ΔΥΠΑ

" ["menu_order"]=> int(11) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(24) "stakeholders_involvement" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΥΠΑ

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Λήψη αρχείου
Διαβάσετε περισσότερα