Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda) είναι ένα πενταετές σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου πολίτες και επιχειρήσεις, σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν περισσότερες και καλύτερες δεξιότητες. Καταρτίστηκε σε συνέχεια του Θεματολογίου δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 και  συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά κείμενα στρατηγικής σημασίας, όπως η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική,  η Στρατηγική της ΕΕ για τις ΜμΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), ενώ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη.

 Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων έχει ως βασικούς στόχους:

 • την ενίσχυση της βιώσιμης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη εκπλήρωσης των στόχων και των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
 • τη τόνωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, εφαρμόζοντας την πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, δηλαδή πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση για όλους και
 • τη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας και της ικανότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων να αντιδρούν σε κρίσεις. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται 12 δράσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στις δράσεις περιλαμβάνονται: 

 • το Σύμφωνο για τις δεξιότητες (ανακοινώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020) το οποίο στηρίζει την ενίσχυση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και την επανειδίκευση και τη διά βίου μάθηση για όλους
 • η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δεξιότητες ώστε να διασφαλιστεί πως διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους
 • η στήριξη των στρατηγικών δράσεων που αναλαμβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων
 • η δημιουργία Συμβουλίου, αρμόδιο να συστήνει μέτρα  βελτίωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας μέσα από την ανάληψη εναρμονισμένων πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ενδυναμώσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διασυνοριακή κινητικότητα των ερευνητών
 • η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να υιοθετηθεί το μοντέλο της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας
 • μέτρα για την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και την προώθηση της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων (soft skills), καθώς και δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
 • η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής (skills for life) και η ανάληψη πρωτοβουλιών με έμφαση στη διά βίου μάθηση.
 • η δημιουργία διαθέσιμων και προσβάσιμων εργαλείων για τους πολίτες και το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης
 • η διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα μικρο- διαπιστευτήρια και τη νέα πλατφόρμα Europass 
 • ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τις δεξιότητες και τις επενδύσεις.

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων, βάσει προκαθορισμένων δεικτών, θέτει συγκεκριμένους στόχους επίτευξης μέχρι το 2025, — όπως η αύξηση της συμμετοχής των νέων ενηλίκων, όσων αναζητούν εργασία και των εργαζομένων με μικρή εμπειρία και με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μια σειρά από δραστηριότητες κατάρτισης ενηλίκων και προγράμματα εκπαίδευσης, αξίας 540 εκατομμυρίων, που σχεδιάστηκαν βάσει του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου Δεξιοτήτων και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας, όπως για παράδειγμα η διασφάλιση ότι έως το 2030 το 80 % των ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, με μακροπρόθεσμη επιδίωξη να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των ενηλίκων που θα διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε 230 εκατομμύρια. 

Αναδημοσιεύση κειμένου από το Digital Skills & Jobs Platform, European Skills Agenda, created by Galina Misheva

Μεταφραστική επιμέλεια Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
array(24) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(13) "field_roadmap" ["label"]=> string(54) "Χρονοδιάγραμμα/οδικός χάρτης" ["name"]=> string(7) "roadmap" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(4) "text" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(7) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["rows"]=> string(0) "" ["new_lines"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(7) "roadmap" ["_valid"]=> int(1) ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" }
array(20) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(31) "field_latest_update_of_strategy" ["label"]=> string(62) "Τελευταία αναθεώρηση στρατηγικής" ["name"]=> string(25) "latest_update_of_strategy" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(11) "date_picker" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["display_format"]=> string(5) "d/m/Y" ["return_format"]=> string(5) "d/m/Y" ["first_day"]=> int(1) ["_name"]=> string(25) "latest_update_of_strategy" ["_valid"]=> int(1) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(12) "field_budget" ["label"]=> string(28) "Προϋπολογισμός" ["name"]=> string(6) "budget" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(85) "

Δεν διατίθεται η συγκεκριμένη πληροφορία.

" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> string(0) "" ["rows"]=> string(0) "" ["new_lines"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(6) "budget" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Προϋπολογισμός

Δεν διατίθεται η συγκεκριμένη πληροφορία.

array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(28) "field_strategy_state_of_play" ["label"]=> string(62) "Υφιστάμενη κατάσταση στρατηγικής" ["name"]=> string(22) "strategy_state_of_play" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(22) "strategy_state_of_play" ["_valid"]=> int(1) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(30) "field_stakeholders_involvement" ["label"]=> string(37) "Εμπλεκόμενοι φορείς" ["name"]=> string(24) "stakeholders_involvement" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(74) "

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικής.

" ["menu_order"]=> int(11) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(24) "stakeholders_involvement" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Εμπλεκόμενοι φορείς

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικής.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα