Οι πόλεις είναι βασικοί παράγοντες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη διαμόρφωση της πράσινης μετάβασης μέσω υπηρεσιών και μέσω ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων. Η χρήση της έννοιας της έξυπνης και πράσινης πόλης σε υφιστάμενα και νέα αστικά περιβάλλοντα συμβάλλει στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) να αναδείξει τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που βοηθούν τις πόλεις να γίνουν πιο έξυπνες και πιο πράσινες συνεχίζεται με την έκδοση του παρόντος συνοπτικού δελτίου πολιτικής το οποίο αποτελεί μια μελέτη πρόβλεψης δεξιοτήτων και εξετάζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξή τους.

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με τις κινητήριες δυνάμεις της μετάβασης προς έξυπνες και πράσινες πόλεις (Smart and Green Cities-SGC), οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των τεχνολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τάσεων και προκλήσεων. Aυτό απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των πολιτών και των τοπικών διοικήσεων και θεσμών προς μεγαλύτερη συνεργασία και εταιρικές σχέσεις. Eίναι αναγκαίο το προσωπικό των Δήμων να διαθέτει γνώση των πράσινων τεχνολογιών και κατανόηση καινοτόμων πράσινων λύσεων, με διατήρηση αυτών μέσω της τακτικής αναβάθμισης των δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν προϋποθέσεις για την προμήθεια, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών από τις πόλεις (π.χ. ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων) με πιο οικολογικό τρόπο. Η «ευφυΐα» της πόλης υποστηρίζεται από την ψηφιοποίηση, η οποία επιτρέπει στις πόλεις να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τη συλλογή και ανάλυση μαζικών δεδομένων, προωθώντας επίσης την πράσινη καινοτομία. Για να επωφεληθούν πλήρως από τις τεχνολογίες αυτές, οι διοικήσεις των Δήμων πρέπει να δεσμευτούν να τις χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο του οικολογικού προσανατολισμού και να ενδυναμώσουν το προσωπικό τους μέσω επαρκούς κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες

Ο πολύπλοκος χαρακτήρας των έξυπνων και πράσινων πόλεων θα αυξήσει τη ζήτηση για άλλα επαγγέλματα εντάσεως γνώσης, ιδίως εκείνα που συνδέονται με τη χρήση έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών. Οι υποδομές και τα εργαλεία λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους σχεδόν τους τομείς της διοίκησης ενός Δήμου, συμπεριλαμβανομένων του ενεργειακού εφοδιασμού, της κινητικότητας/μεταφορών, των αποβλήτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), η ανάλυση μαζικών δεδομένων και οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν τον τρόπο παροχής των δημοτικών υπηρεσιών, ενώ η εμφάνιση ψηφιακών αδελφοποιημένων πόλεων είναι πιθανό να μετασχηματίσει τη διακυβέρνηση και τον σχεδιασμό των πόλεων.

Η ζήτηση για «δεξιότητες διττής μετάβασης» θα αυξηθεί, καθώς απαιτούνται πιο εξειδικευμένες γνώσεις για την προσαρμογή και την εφαρμογή της πράσινης τεχνολογίας, και απαιτείται πιο θεμελιώδης κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων βιωσιμότητας σε σύγκριση με το παρελθόν, π.χ. για τους επαγγελματίες των ΤΠΕ. Οι νέοι ρόλοι εργασίας που προσδιορίζονται στην παρούσα έρευνα του Cedefop για τις έξυπνες πόλεις περιλαμβάνουν:

 • υπεύθυνος σχεδιασμού έξυπνων πόλεων (smart city planner)
 • διαχειριστής ΤΠ έξυπνων πόλεων και υπεύθυνος ΤΠ για τις έξυπνες πόλεις (smart city IT manager and smart city IT officer)
 • επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (artificial intelligence and machine learning scientists)
 • επιστήμονες δεδομένων (data scientists)
 • αναλυτές κυβερνοασφάλειας (cybersecurity analysts)
 • σχεδιαστές εφαρμογών και λογισμικού (app and software developers)
 • μηχανικοί υποστήριξης δικτύου και πολιτικοί μηχανικοί (network support engineers and civil engineers)
 • υπεύθυνοι για ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketers)
 • επιστήμονες γεωχωρικών δεδομένων και χαρτογράφησης (geospatial and mapping scientists) και υπεύθυνοι υπολογιστικού νέφους (cloud architects) 
 • μηχανικοί ενεργειακής απόδοσης (energy efficiency engineers) ή μηχανικοί ολοκλήρωσης (integration engineers).

Ενώ πολλοί από αυτούς τους ρόλους περιλαμβάνουν την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας ΤΠ, αυτό δεν ισχύει για όλες τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση πράσινων δραστηριοτήτων σε μια ομάδα υποστήριξης. Παραδείγματα θέσεων εργασίας σε έξυνπνες και πράσινες πόλεις που βασίζονται λιγότερο σε ΤΠ είναι οι επαγγελματίες συντήρησης δένδρων, οι γεωργοί αστικών περιοχών και οι εγκαταστάτες ηλιακών συλλεκτών.

Αναδημοσίευση κειμένου: Cities in transition: how vocational education and training can help cities become smarter and greener (CEDEFOP 2022), Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Λογισμικό (Software)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Μηχανολογία, βιομαχανία και κατασκευές (λοιπές υπόκατηγορίες)
Είδος δημοσίευσης
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Γενικές πληροφορίες
 • Έκθεση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα