Κείμενα Ε.Ε.

European Skills Agenda (2020)

Πρόκειται για το νέο στρατηγικό κείμενο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής για τις ψηφιακές δεξιότητες σε συνέχεια της της «Νέας  Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη» (2016). Μεταξύ των άλλων, περιγράφονται δώδεκα (12) δράσεις προς υλοποίηση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι έως το 2025 με σκοπό την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και τα οικονομικά προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πραγματοποίηση των ως άνω δράσεων,  όπως αυτά ορίστηκαν πρώτα στο Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη

Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Συμβούλιο Διακυβέρνησης της Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης εννέα σημείων που περιγράφει τις προτεραιότητες της Συμμαχίας.

The Digital Skills and Jobs Coalition Members Charter

Η Χάρτα για τα Μέλη της Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα (The Digital Skills and Jobs Coalition Members Charter) αποτελεί το καταστατικό κείμενο με οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη στην Εθνική Συμμαχία.  Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη της Συμμαχίας δεσμεύονται να συνεργαστούν  για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων μέχρι το 2020 και ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στήριξη στη Συμμαχία.

A new skills agenda for Europe

Η «Νέα Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη» (A new skills agenda for Europe)  συνιστά την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την ανάγκη υιοθέτησης μιας διακρατικής και συνεκτικής πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό, η απασχολησιμότητα και η ανταγωνιστικότητα σε  ευρωπαϊκό επίπεδο.

Toolkit for National Coalitions

Η «Εργαλειοθήκη για τις Εθνικές Συμμαχίες» (Toolkit for National Coalitions) είναι ο οδηγός που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να οργανώσουν τη Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξει τη διάχυση των δράσεων των Εθνικών Συμμαχιών.

The Secretariat of the National Coalition for Digital Jobs

Σημαντική θέση στην προώθηση της πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέχει η Γραμματεία της Μεγάλης Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Secretariat of the Grand Coalition). Ο ρόλος και οι ενέργειες της Γραμματείας περιγράφονται στο κείμενο που ακολουθεί.

Shared Concept

Η συναντίληψη (Shared Concept) και η δέσμευση των κρατών-μελών σε ένα κοινό πρότυπο συνιστά βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκε, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συνδρομή των κρατών-μελών, ένα κοινό μοντέλο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τις ψηφιακές δεξιότητες, μέσα από το οποίο προσδιορίζονται προκλήσεις, πιθανές λύσεις και καλές πρακτικές.