Οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας, παράλληλα με την εφαρμογή της κατανεμημένης και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Η εξάπλωση των τεχνολογιών IoT θα βελτιστοποιήσει τον τρόπο ζωής μας. Στην πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) μας επιτρέπει να συγχωνεύσουμε τον φυσικό και τον εικονικό κόσμο. Προσφέρει καινοτόμες λύσεις και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε έξυπνα περιβάλλοντα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες του IoT μπορούν να παρακολουθούνται και να διοχετεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα για να ενεργοποιήσουν μια δράση, να αποκτηθούν πληροφορίες ή να ανταποκριθούν σε ένα άλλο συνδεδεμένο αντικείμενο εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Σύμφωνα με την International Data Corporation, ο αριθμός των εγκατεστημένων συνδεδεμένων συσκευών IoT αναμένεται να αυξηθεί από 40 δισεκατομμύρια το 2023 σε 49 δισεκατομμύρια μέχρι το 2026, αυξανόμενος με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών οργανισμών χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφους (cloud), ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό σχεδιάζει να επενδύσει στο IoT. 

 Προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) 

 Μέσω των προσκλήσεων του προγράμματος «Horizon Europe» για «Παγκόσμια πρωτοποριακές τεχνολογίες δεδομένων και πληροφορικής», η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα IoT και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της Συστάδας 4 «Ψηφιακή τεχνολογία, βιομηχανία και διάστημα» Στόχος 3: Από το υπολογιστικό νέφος στο Edge Computing και στο IoT. Οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2023-2024 επικεντρώνονται στην έρευνα και καινοτομία στο φάσμα της γνωστικής πληροφορικής (cognitive computing), καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή αναδυόμενων έξυπνων πλατφορμών ΙοΤ και αποκεντρωμένης νοημοσύνης. Τα έργα αυτά θα επιδείξουν τη χρήση του ΙοΤ και των τεχνολογιών υπολογιστικής παρυφών (Edge Computing) σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας τη βιομηχανική συνεργασία μέσω ανοικτών πλατφορμών και προτύπων και επιτυγχάνοντας έτσι την ευρωπαϊκή ηγεσία σε ολόκληρο το οικοσύστημα αποκεντρωμένης υπολογιστική. 

 Το οικοσύστημα 

Η κοινότητα HiPEAC (High Performance, Edge And Cloud computing), η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί ένα δυναμικό δίκτυο περίπου 2.000 ερευνητών υπολογιστικών συστημάτων, εκπροσώπων της βιομηχανίας και φοιτητών, το οποίο παρακολουθεί τις πρόσφατες τάσεις και προκλήσεις στον τομέα της πληροφορικής.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τη συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στη βασική έρευνα σχετικά με νέες έννοιες για κατανεμημένη υπολογιστική (distributed computing) και νοημοσύνη σμήνους (swarm intelligence).
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τρέχοντα έργα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και εκδηλώσεις και ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορείτε να βρείτε στην ευρωπαϊκή πύλη Cloud-Edge-IoT. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μονοπατιού για την κατανόηση και την ανάπτυξη του συνεχές που αποτελεί το Υπολογιστικό νέφος (Cloud), η υπολογιστική παρυφών (Edge Computing) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (CEI), με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ερευνητικών έργων, προγραμματιστών και προμηθευτών, επιχειρήσεων και όσων δυνητικά μπορούν να υιοθετήσουν αυτό το νέο τεχνολογικό υπόδειγμα.
Περαιτέρω προσπάθειες ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υλοποιούνται  μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε τομείς προτεραιότητας όπως η γεωργία, η ενέργεια και η κινητικότητα. 

 Εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Μέσω της άριστης, αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής, η ΕΕ δίνει το παράδειγμα σε τομείς όπως η νομοθεσία, η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι βιώσιμες ΤΠΕ, καθώς και η υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. 

 Η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT), αναπτύσσουν συνέργειες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δεδομένα και της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας. Οι δύο Γενικές Διευθύνσεις έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (DG RTD) και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜμΕ (DG GROW) για την ανάπτυξη  της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας μέσω μιας σειράς συμπληρωματικών πολιτικών και μέσω δράσεων έρευνας και ανάπτυξης. 

 Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) και η DG CONNECT προετοιμάζουν δράσεις που ακολουθούν το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιοποίηση της Ενέργειας, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ. Οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής, το REPowerEU και την πολιτική της Ψηφιακής Δεκαετίας για το 2030. Αφορά επίσης την ενίσχυση της ανταλλαγής και  χρήσης δεδομένων στον ενεργειακό τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου ενεργειακών δεδομένων.
Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) συνεργάζεται με τη DG CONNECT, αναπτύσσοντας έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο γεωργικών δεδομένων, προκειμένου να προωθηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Οι τρέχουσες δράσεις συγχρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Horizon Europe». Η ανάπτυξη των αντίστοιχων χώρων δεδομένων πρόκειται να υποστηριχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη το 2024, με βάση τις δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Αναδημοσίευση κειμένου, Europe’s Internet of Things Policy, Digital Skills & Jobs Platform. 

 Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση 

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Είδος πρωτοβουλίας
  • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα