Η Λισαβόνα έχει εξελιχθεί σε πρότυπο πόλης τόσο για εργασία όσο και για διαβίωση, με την εξ αποστάσεως και την ψηφιακή εργασία να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Το όραμα της πόλης «Λισαβώνα: Πρωτεύουσα Μονόκερος», σε συνδυασμό με τη γενικευμένη ανάγκη εξεύρεσης τεχνικών πόρων και την ανάγκη για ειδικευμένους εμπειρογνώμονες και για αύξηση της εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στην τεχνολογία, οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος«StepByTech».

Το πρόγραμμα «StepByTech»

Το πρόγραμμα «StepByTech» προωθείται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας και τoν οργανισμό Future of Work Lisboa, με την υποστήριξη του παραρτήματος του εκπαιδευτικού οργανισμού στην Πορτογαλία Le Wagon και επικεντρώνεται στις βασικές δεξιότητες του μέλλοντος, όπου οι τεχνολογικές και κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ουσιαστικά απαιτούμενα προσόντα.

Το πρόγραμμα «StepByTech» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των επενδύσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, διατίθεται στους συμμετέχοντες εξ ολοκλήρου δωρεάν και επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές:

 • Υποστήριξη των γυναικών στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας στην επαγγελματική τους επανεκπαίδευση και επανειδίκευση, μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης τους στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. 
 • Στήριξη 50 ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας, ώστε να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της τεχνολογίας, με εκτιμώμενο αποτέλεσμα την αύξηση των αποδοχών τους κατά 27% μέσα στα επόμενα 2 έτη*. 
 • Αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 260 χιλιάδες ευρώ ετησίως* ως μακροοικονομικό αντίκτυπο,. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να: 

 • Προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πρώτη επαφή με το κόσμο του προγραμματισμού
 • Επιταχύνει την ψηφιακή ωριμότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων
 • Αναπτύξει την κλίση στον τομέα της τεχνολογίας στη Λισαβόνα 
 • Μειώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων και των γενεών στην τεχνολογική αγορά
 • Προωθήσει την ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Αναπτύξει δεξιότητες στην ομαδική εργασία και στις συνεργατικές πλατφόρμες.
 • Ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση στην πλοήγηση στην αγορά της τεχνολογίας.
 • Βελτιώσει μια πληθώρα βασικών δεξιοτήτων, όπως – μεταξύ άλλων – την ενεργό μάθηση, την επίλυση προβλημάτων, την ανάλυση, την κριτική σκέψη και την ευελιξία.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εξειδίκευση και η πολυπλοκότητα να αυξάνεται βάσει μιας σπονδυλωτής λογικής, παρέχοντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευελιξία να μπορούν να παρακολουθήσουν τα αρχικά στάδια, ακόμη και αν επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο στάδιο 3.

Τα στάδια

 • Τεχνολογική ανίχνευση (Tech Scan) (500 συμμετέχοντες). Πρώτη επαφή με τις βασικές δεξιότητες προγραμματισμού, τον προγραμματισμό σε επίπεδο front-end και back-end και ανάπτυξη τεχνολογικού σεναρίου (HTML, CSS και Ruby). 
 • Τεχνολογική εμβάθυνση (Tech Ignition) (50 συμμετέχοντες). Εμβάθυνση των δεξιοτήτων τους στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και τη χρήση της JavaScript. 
 • Τεχνολογική εμβάπτιση (Tech Immersion) (5 συμμετέχοντες). Συμμετοχή στο πρόγραμμα Web Development Intensive Bootcamp του εκπαιδευτικού οργανισμού Le Wagon, μια εντατική εκπαίδευση με διεθνή αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, υπό την έννοια της υποστήριξης για την κατάρτιση βιογραφικού σημειώματος και χαρτοφυλακίου, τη διενέργεια συνεντεύξεων, πρόσβαση στο δίκτυο τοπικών και παγκόσμιων συνεργατών και απεριόριστη πρόσβαση στην εσωτερική πλατφόρμα και στο δίκτυο αποφοίτων (περισσότερα από 20.000 μέλη) του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Προφίλ συμμετεχόντων

Κάτοικοι, επαγγελματίες ή φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας, ηλικίας 18 έως 68 ετών, που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα του προγραμματισμού, των οποίων τα προσωπικά κίνητρα περιλαμβάνουν: 

 • Την έναρξη σταδιοδρομίας στον τομέα της τεχνολογίας. 
 • Την αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Τη βελτίωση των τεχνολογικών δεξιοτήτων
 • Τη βελτίωση των οριζόντιων δεξιοτήτων
 • Την περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής τους πορείας
 • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων. 
 • Άλλα κίνητρα, όπως π.χ. δικτύωση.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Το πρόγραμμα «StepByTech» συνιστά καλή πρακτική λόγω των παρεχόμενων δυνατοτήτων του για: 

 • Ένταξη, καθώς ενισχύει την ισότητα των φύλων και των γενεών και παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογική γνώση και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.. 
 • Καινοτομία, ως μοντέλο 360 — από τα πρώτα βήματα στον κόσμο της τεχνολογίας έως την καθοδήγηση για την ένταξη στην αγορά εργασίας, που προωθεί την ανάπτυξη τεχνολογικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσωματώνοντας σπονδυλωτή λογική.
 • Πρόσβαση και ευκαιρίες δικτύωσης στους συμμετέχοντες με ποικίλους φορείς του επαγγελματικού χώρου.
 • Απόκτηση δεξιοτήτων ανάπτυξης ιστοσελίδων σε άτομα που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία, διευρύνοντας τους ορίζοντες τους σε αυτή την αναδυόμενη διάσταση.
 • Συγκέντρωση συνεργειών, μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για το σκοπό αυτό.
 • Κλιμάκωση και αναπαραγωγή, καθώς το σχεδιασμένο μοντέλο μπορεί να αναπαραχθεί στο ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό πλαίσιο με ποικιλομορφία στο περιεχόμενο και στο  βάθος προσέγγισης.
 • Βιωσιμότητα, καθώς το πρόγραμμα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη με διάρκεια πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος, ενεργοποιώντας μελλοντικές δεξιότητες, όπως η ενεργός μάθηση, ο προγραμματισμός, η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η ανάλυση πληροφοριών και η κριτική αίσθηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επικοινωνία και η επιρροή, που εφαρμόζονται σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής, ιδίως στην επαγγελματική διάσταση.

Αναδημοσίευση κειμένου:  StepByTech – Portugal

Digital Skills & Jobs Platform, created by Sandra Martins

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες φύλαξης (εκτός λίστας)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
16/06/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα