Η εκμάθηση προγραμματισμού σε νεαρή ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων της σύγχρονης εποχής, οι οποίες πρέπει να αποκτώνται από νεαρή ηλικία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής τους στη σημερινή κοινωνία της προηγμένης τεχνολογίας. Παράδειγμα τέτοιων δεξιοτήτων είναι οι δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (CT).  Η εκμάθηση και η αξιολόγηση αυτών των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη στην τυπική εκπαίδευση, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε διεθνές επίπεδο, ενώ οι απόψεις τείνουν να συγκλίνουν στην ανάγκη εκμάθησης αυτών από νεαρή ηλικία.

Στον αντίποδα αυτού, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που βασίζονται στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται συχνά για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, καθώς παρέχουν περισσότερα κίνητρα στους μαθητές και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη δέσμευση από πλευράς τους, συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται βαθύτερη και πιο ουσιαστική κατανόηση των υποκείμενων αρχών που διδάσκονται.

Με τον κώδικα «Blue Ant»,  τα παιδιά αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες μέσω του προγραμματισμού, ενώ αξιολογούνται μέσω μαθησιακών αναλύσεων. Η ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν εξατομικευμένη προσέγγιση και να κατανοούν τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και τις συμπεριφορές των παιδιών σε σχέση με τις ψηφιακές προκλήσεις.

Ο Κώδικας «Blue Ant»

Ο κώδικας Blue Ant εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2021 στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ως πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos (URJC) και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού TreeTree2.  Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται με τη μορφή ενός βιντεοπαιχνιδιού, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αφαίρεση, η ανάλυση προβλημάτων, η αλγοριθμική, η αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων και η γενίκευση μέσω της εκμάθησης προγραμματισμού. Λειτουργεί δε τόσο σε πλατφόρμα Android  όσο και σε πλατφόρμα iOS

Η έκδοση του Κώδικα «Blue Ant» για τα σχολεία παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αξιολόγησης των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο ή μεταγενέστερα, μέσω μαθησιακών αναλύσεων ενσωματωμένων στο παιχνίδι, με μη παρεμβατικό τρόπο.  Οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται ότι αξιολογούνται και ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η ροή του παιχνιδιού ή τα κίνητρά τους.  Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει εξατομικευμένη προσέγγιση και καθοδήγηση σε κάθε μαθητή, βάσει της προόδου του σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.  Ενδεικτικό είναι το βίντεο του τρόπου λειτουργίας της πρωτοβουλίας.

Οι ωφελούμενοι της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία μπορεί να ενσωματωθεί τόσο στο πλαίσιο του σχολικού όσο και του εξωσχολικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του εξωσχολικού περιβάλλοντος, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 3 έως 12 ετών.  Δεδομένης της ηλικίας των παιδιών, δεν είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να διαβάζουν ή να γράφουν για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, ούτε απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση ή γνώση.

Η έκδοση του Κώδικα «Blue Ant» στο πλαίσιο του εξωσχολικού περιβάλλοντος επιτρέπει την αξιολόγηση πτυχών που σχετίζονται με τα εγγενή κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, την επιμονή στην επίλυση ενός προβλήματος και τη συμπεριφορά ως απάντηση σε ανταμοιβές. Οι ανωτέρω πτυχές επηρεάζουν άμεσα τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και τις επιδόσεις και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αναλυθούν οι πιθανές διαφορές στην ηλικία και το φύλο των παιδιών, ώστε να προσαρμοστούν ανάλογα τα σχολικά προγράμματα σπουδών που αφορούν στις ψηφιακές δεξιότητες και στην υπολογιστική σκέψη. 

Επιπλέον, η ανάλυση αυτών των πτυχών συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών, μεθοδολογιών και πλατφορμών για την αποδοτικότερη εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον παιδικό πληθυσμό της χώρας.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η δράση υλοποιήθηκε αρχικά σε σχολεία της Ισπανίας. Επιπλέον, αναπτύχθηκε μαζικά και αναλύθηκαν τα δεδομένα 4.124 χρηστών και 28.187 παιχνιδιών από 53 χώρες. Επί του παρόντος, ο κώδικας Blue Ant χρησιμοποιείται πιλοτικά σε ένα σχολείο στην Πορτογαλία, με την προοπτική να εφαρμοστεί μετέπειτα και σε άλλα σχολεία στην Πορτογαλία. Επιπρόσθετα, προορίζεται η διεξαγωγή των εν λόγω μαθημάτων και στο σχολικό περιβάλλον και άλλων χωρών. Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο του εξωσχολικού περιβάλλοντος σε 53 διαφορετικές χώρες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 11.000 παιδιών και 61.000 παιχνιδιών. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται επί του παρόντος αναλύονται προκειμένου να συνεχιστεί η προσαρμογή της πλατφόρμας και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα υποστηρίξουν τις διδακτικές μεθόδους και την αξιολόγηση εν γένει.

Το μέλλον του κώδικα Blue Ant

Παρόλο που η δράση σχεδιάστηκε με το χρονικό ορίζοντα των 4 ετών (2021-2025), η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου URJC σκοπεύει να προσθέσει ενότητες για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, και να συνεχίσει την ανάπτυξη της δράσης στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος (δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο URJC και ο οργανισμός TreeTree2 διαθέτουν μεγάλo αποθετήριο διεθνών επαφών).  Όσον αφορά την εφαρμογή της δράσης στο πλαίσιο του εξωσχολικού περιβάλλοντος, η δράση έχει ήδη αναπτυχθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, συλλέγοντας περισσότερα δεδομένα για τη βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών.

Αναδημοσίευση κειμένου: The Blue Ant Code – Spain

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
12/09/2021T22:00:00
Λήξη
14/09/2025T22:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Πορτογαλία
 • Ισπανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα