Ο Οδηγός Ψηφιακής Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 18 Μαίου 2023, την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα.

Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να καταρτίσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο  για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι σχετικές έννοιες, όπως της χρηστικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και να δοθούν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για θέματα, όπως η συμμετοχή των χρηστών στην αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Απευθύνεται σε στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων τους, στους υπεύθυνους ανάπτυξης περιεχομένου και σε όλα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που ενδιαφέρονται για θέματα προσβασιμότητας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα τους.

Αναμένεται να αποτελέσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο, για την κατανόηση των βασικών εννοιών της ψηφιακής προσβασιμότητας, την ανάλυση των αρχών της και τους τρόπους επίτευξης του βέλτιστου βαθμού προσβασιμότητας στους ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την αποδοτικότερη και χωρίς αποκλεισμούς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Βασική επιδίωξη του Οδηγού είναι να φέρει την ελληνική Δημόσια Διοίκηση ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της ψηφιακής προσβασιμότητας προκειμένου να επιτρέπεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το Διαδίκτυο.

Για την τελική κατάρτιση του «Οδηγού», μελετήθηκαν διεξοδικά οι απόψεις και ενσωματώθηκαν τα σχόλια που υποβλήθηκαν, στο  πλαίσιο της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης, από φορείς, όπως η  Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η κατάρτιση και έκδοση του Οδηγού Ψηφιακής Προσβασιμότητας:

 • Συμβάλλει στη συμμόρφωση των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την ισχύουσα νομοθεσία (ν 4727/2020, Α’ 184, Κεφάλαιο Η΄ «Ψηφιακή Προσβασιμότητα» και Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), παρέχοντας ένα δομημένο και συνεκτικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την επίτευξη της συμμόρφωσης.
 • Προωθεί την ισότητα και τη συμμετοχικότητα των πολιτών, καθώς ενισχύει την κατανόηση και την εφαρμογή των βασικών αρχών της προσβασιμότητας, ενθαρρύνοντας έτσι την ευρύτερη συμμετοχή και συμπερίληψη όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με αναπηρία.
 • Συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, καθώς περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών, προσφέροντας έτσι μια πιο αποδοτική και ευχάριστη εμπειρία χρήστη για όλους τους χρήστες.
 • Δηλώνει τη δέσμευση του φορέα στην παροχή ισότιμης πρόσβασης σε όλους και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση.
 • Προωθεί την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών που θα συμβάλουν στην αξιολόγηση και βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας.
Οργανισμός
Έναρξη
18/05/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Λογισμικό (Software)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Αρχεία
Διαβάσετε περισσότερα