Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με στόχο την αγορά και την αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί ΜμΕ προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στις ΤΠΕ όπως λειτουργία διαδικτυακού καταστήματος, εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών κα. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας ότι η πιο σημαντική επένδυση είναι η επένδυση στη ψηφιακή γνώση, το πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

–           Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»

–           Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

–           Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ύψος των τετρακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων, τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (442.440.000 €) και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 22 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας digitalsme.gov.gr

Σημασία του προγράμματος

Παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ στη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μετά τη τρέχουσα υγειονομική  κρίση, η μετεξέλιξη των ΜμΕ σε ψηφιακές εξελίσσεται με βραδείς ρυθμούς. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό εξακολουθεί να υστερεί σε ψηφιακές δεξιότητες. Το 35% των εταιρειών που προσέλαβαν ή προσπάθησαν να προσλάβουν επαγγελματίες ΤΠΕ, αναφέρουν δυσκολίες στην κάλυψη αυτών των κενών θέσεων εργασίας. Η πρόβλεψη χρηματοδότησης των ΜμΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  καθιστά  πιο εύκολη την  υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επιδιώκει , επίσης,  στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι μέσα από την κατάρτιση τους θα γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν:

 • τεχνολογίες  υπολογιστικού νέφους και  ανάλυσης δεδομένων για να μειώσουν το διαχειριστικό κόστος μίας επιχείρησης
 • το  Διαδίκτυο των πραγμάτων, τη ρομποτική τη  τρισδιάστατη εκτύπωση και τη τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • πώς να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.
Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τουςhttps://digitalsme.gov.gr/

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Διαβάσετε περισσότερα