Αποτελεί το μεγαλύτερο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 υποστηρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όπου εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες, υπηρετώντας τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πεδίων, καθώς και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει καθοριστικά τα επόμενα χρόνια στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και των ψηφιακών, από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό.

Με συνολικό  προϋπολογισμό  4.161.594.204 Ευρώ  συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.

Στοχεύει ειδικότερα:

 • στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),
 • στην ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση,
 • στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
 • στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
 • στην ενδυνάμωση της κοινωνικής καινοτομίας

Διαρθρώνεται στις εξής Προτεραιότητες:

1.  Προτεραιότητα 1 «Οριζόντιες – Συστημικές Παρεμβάσεις»

2.  Προτεραιότητα 2 «Απασχόληση & Αγορά Εργασίας»

3.  Προτεραιότητα 3 «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»

4.  Προτεραιότητα 4 «Κοινωνική Καινοτομία»

5.  Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων»

6.  Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης»

7. Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια»

Τέλος, περιλαμβάνει μια σειρά από  εμβληματικά έργα στρατηγικής σημασίας, μεταξύ των οποίων, συγκαταλέγεται μια πληθώρα έργων που εστιάζουν στον ψηφιακό εγγραμματισμό και στην απόκτηση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Προτεραιότητα 1 “Οριζόντιες – Συστημικές Παρεμβάσεις”

Ανάπτυξη Στρατηγικού πλαισίου και οριζόντιων δράσεων για την υγιή και ενεργό γήρανση λαμβάνοντας υπόψη την «Πράσινη Βίβλο σχετικά με τη Γήρανση» και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργό γήρανση. Το στρατηγικό πλαίσιο αναμένεται να αναδείξει τις ανάγκες των ηλικιωμένων και τις σχετικές υπηρεσίες που θα τις καλύπτουν ώστε να σχεδιαστούν δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα ολοκληρωμένου κοινωνικού – εργασιακού χαρακτήρα σε συνδυασμό με ενίσχυση της πρόσβασής τους σε ψηφιακές υπηρεσίες (υγείας, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ενσωμάτωσης στην ψηφιακή εποχή, κα).

Προτεραιότητα 2 “Απασχόληση & Αγορά Εργασίας”

 • Απασχόληση & Αγορά Εργασίας: Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με ένα εκ των ενδεικτικών τύπο δράσεων τα Προγράμματα κατάρτισης με στόχο την απόκτηση/αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση – μεταξύ άλλων – στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, με στόχευση σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γυναίκες και νέους.
 • τα Προγράμματα επιδότησης ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται το Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) με έμφαση στην ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία, σε τομείς αιχμής και κλάδους υψηλής αναπτυξιακής προοπτικής και έξυπνης εξειδίκευσης.
 • τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για Ανέργους, όπου προβλέπονται προγράμματα ταχύρρυθμης κατάρτισης ανέργων ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα 3 “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”

Προωθούνται και ενσωματώνονται, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, δράσεις που απαντούν στην ανάγκη μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο, μέσα από προγράμματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού όλων των επιπέδων εκπαίδευσης/κατάρτισης και διασφάλισης της προσβασιμότητας σε όλους. Αυτό θα επιτευχθεί – μεταξύ άλλων – τόσο μέσω της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και της ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όσο και μέσω της υποστήριξης των μαθητών, καταρτιζόμενων/ μαθητευομένων, φοιτητών για την απόκτηση ουσιαστικών ψηφιακών γνώσεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δράσεις για την ανάπτυξη προσβάσιμου σε όλους ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης, την προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων σε αντικείμενα όπως η κυβερνοασφάλεια και η ρομποτική.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα  θα βρείτε στο σύνδεσμο: Νέο ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Μετανάστες
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Διαβάσετε περισσότερα