Με όραμα την οικοδόμηση της «Ψηφιακής Ελλάδας» διαμορφώθηκε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΠΨηΜεΤ) συνολικού προϋπολογισμού 913 εκατ. €.

To ΠΨηΜεΤ προωθεί τον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας, με έμφαση στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί τη στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2022 καθώς συμβάλλει στο όραμα της ΕΕ για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας».

Βασίζεται στους κάτωθι τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες:

 • τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ,
 • την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με ευζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. Ευρώ,
 • την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ.

Όλες οι δράσεις που περιγράφονται στο ΠΨηΜετ εναρμονίζονται με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ όπως το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe), το Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» 2021-2027 (EU4Health), τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility 2021 – 2027, CEF II), το πρόγραμμα «Horizon Europe» και Life. Σε εθνικό επίπεδο ευθυγραμμίζονται με τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025, των άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.  

Στόχοι των δράσεων είναι:

 • η παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας, τηρώντας την αρχή του καθολικού σχεδιασμού
 • η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών
 • η ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας
 • η κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Σημείο αναφοράς για την υλοποίηση του ΠΨηΜεΤ είναι η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, στην οποία αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, αλλά και οι στρατηγικοί άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ως αρμόδια διαχειριστική αρχή του ΠΨηΜεΤ έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα ΤΠΕ (ΕΥΔΕΤΠΕ).

Στρατηγικός  Άξονας Παρέμβασης:  Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες

Καθώς η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναγνωρίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση  για την ευημερία της κοινωνίας, την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και την ανάπτυξη της οικονομίας, το ΠΨηΜεΤ στοχεύει σε χρηματοδότηση δράσεων σχετικές με τις ψηφιακές δεξιότητες  για τις ακόλουθες βασικές Ομάδες Στόχους:

 • Στελέχη της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ
 • Δημόσιους Υπαλλήλους, για την ειδικότητα Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής
 • Γενικό πληθυσμό, για την εκπαίδευσή του στη χρήση των υπηρεσιών της πύλης gov.gr και των ευρύτερων κυβερνητικών ψηφιακών υπηρεσιών
 • Εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας

Το σύνολο των πολιτών, βάσει των αποτελεσμάτων των δράσεων υποστήριξης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΨηΜεΤ θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση προγραμμάτων όπως:  

 • Επανακατάρτιση – αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling,upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχοι της δράσης είναι: α) η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, β) η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γ) η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, και δ) η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη του διυπουργικού κλάδου του Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής, με σκοπό την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών  που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες. Επιδιώκεται  η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στο Υπουργείο για να παρακολουθεί την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα μέσα από το συντονισμό, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό υλοποίησης δράσεων στήριξης της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.
 • Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στο γενικό πληθυσμό προκειμένουνα χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις εφαρμογές και τις κυβερνητικές ψηφιακές υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την ένταξη τους στη νέα ψηφιακή εποχή.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε  θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, σε θέματα κυβερνοασφάλειας, για εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας (με πρόβλεψη ποσόστωσης για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών).
 • Υποστήριξη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση για δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στους εξής 2 πυλώνες: Α. Υποστήριξη συνεργασιών και συνεργειών των μελών της συμμαχίας και Β. Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περιλαμβάνουν την ενίσχυση για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε τοπικά κέντρα, τα οποία θα δημιουργηθούν σε ικανό αριθμό δήμων (20) από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα αξιοποιούν υφιστάμενες ή/και νέες δομές εκπαίδευσης (μετά από πιστοποίησή τους).
 • Υποστήριξη της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων μέσα από την ενίσχυση για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών για τη διαθεσιμότητά του μέσω της εθνικής πύλης για τις ψηφιακές ικανότητες, από την οποία θα παρέχεται σε κάθε πολίτη και κάθε επαγγελματία, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Περισσότερες πληροφορίες  για όλο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μπορείτε να αντλήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.digitalplan.gov.gr/dimosievma/102/programma-psifiakos-metaschimatismos-2021-2027

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Λογισμικό (Software)
 • WiFi
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Τηλεπικοινωνίες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Διαβάσετε περισσότερα