Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων/Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αναφέρεται στην ανάπτυξη (development), πραγμάτωση (implementation), λειτουργία (operation), συντήρηση (maintenance) και διοίκηση (governance) συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας που είτε προορίζονται για λειτουργία εντός επιχειρήσεων και οργανισμών είτε παρέχονται ως υπηρεσίες προς χρήση από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Επίσης, εστιάζει στη χρήση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων και στοχεύει στην απόκτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων από τους αποφοίτους του. Έτσι, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτεί η ελληνική, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια ψηφιακή αγορά, εφόσον επιλέξουν το πεδίο της παραγωγής, αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, εφόσον επιλέξουν το πεδίο της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.

Διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:

οι οποίες αντιστοιχούν σε ό,τι πιο σύγχρονο και δυναμικό στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων και καλύπτουν σημαντικές ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης για την ψηφιακή οικονομία ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν βασικούς ψηφιακούς πυλώνες για την ανάπτυξη και των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται, αντικατοπτρίζουν την πλέον επιζητούμενη γνώση στον παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα.

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (1ο και 2ο διδακτικά, 3ο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό, μπορείτε στον σύνδεσμο: https://mscdss.ds.unipi.gr/

© Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Λογισμικό (Software)
 • Τηλεπικοινωνίες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
 • Με βάση την εργασία
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα