Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων λειτουργεί με δύο εξειδικεύσεις-κατευθύνσεις αιχμής

 • Κατεύθυνση Α:Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
 • Κατεύθυνση Β:Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection).

Το Τμήμα πλήρους φοίτησης διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής, διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με ισχυρές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ικανές να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΠΜΣ ανανεώθηκε πλήρως το 2020, με στόχο να επικεντρωθεί σε δύο κατευθύνσεις αιχμής στις οποίες το τμήμα Πληροφορικής είναι πρωτοπόρο: στην Ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας και στην Κυβερνοασφάλεια & προστασία ψηφιακών υποδομών. Η δομή του προγράμματος άλλαξε έτσι ώστε να παρέχει πιο σαφείς εξειδικεύσεις, τα υποχρεωτικά μαθήματα άλλαξαν εκ βάθρων ώστε να αποτελούν τη βάση για τις δύο κατευθύνσεις, προστέθηκε μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων μαθημάτων σε κάθε κατεύθυνση και ανανεώθηκε η ύλη των μαθημάτων που παρέμειναν στο πρόγραμμα. Η κατεύθυνση Ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας δίνει έμφαση στην αξιοποίηση εργαλείων, υπηρεσιών και υποδομών νέφους, ενώ τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ευφυούς λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανική μάθησης καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων εφαρμογών στον Ιστό και σε κινητές συσκευές. Η κατεύθυνση Κυβερνοασφάλεια & προστασία ψηφιακών υποδομών, δίνει έμφαση στην κατασκευή ασφαλών συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία, ενώ τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν μεγάλο εύρος μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Το ΠΜΣ έχει διασφαλίσει επτά (7) υποτροφίες, ύψους 4.000€ καθεμία, που θα παρασχεθούν από εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα δοθούν με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Δεδομένης της υποεκπροσώπησης των γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής, το πρόγραμμα ενθαρρύνει και υποστηρίζει ένθερμα την ισότιμη πρόσβαση όλων στον κλάδο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έως την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Μαθήματα στην τάξη
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την εργασία
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Attending fee
Paid
Certificate/credential fee
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No