Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πολιτικής αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ελληνικού πληθυσμού, ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης πιλοτικής μελέτης για την διερεύνηση και χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, καθώς και την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στην ελληνική αγορά εργασίας. Η μελέτη υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης [AI] και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας [NLP].

Για τους σκοπούς της μελέτης αναλύθηκαν 20.285 αγγελίες εργασίας που δημοσιεύθηκαν το 2022 σε μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας και αφορούν σε 6 επαγγελματικούς τομείς (α. Καταλύματα και εστίαση, β. Χρηματοοικονομικά και ασφάλειες, γ. Υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών, δ. Βιομηχανία, ε. Επαγγελματικός, επιστημονικός και τεχνικός τομέας και στ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο).

Για την ανάλυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους μέσω των αγγελιών εργασίας, αξιοποιήθηκαν πρότυπα κατηγοριοποίησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρότυπο ESCΟ (European Skills, Competences, and Occupations), που αποτελεί πρότυπο κωδικοποίησης, κανονικοποίησης και γλωσσικής ομογενοποίησης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων ενώ οι επαγγελματικοί τομείς που επιλέχθηκαν βασίστηκαν στην κατηγοριοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Το σύνολο των αγγελιών, που περιλαμβάνει κανονικοποιημένα επαγγέλματα και δεξιότητες, με πληροφορίες χρήσιμες για ανάλυση, ανέρχεται στις 14.866 αγγελίες εργασίας.

Δείτε εδώ οπτικοποιημένα τα αποτελέσματα της μελέτης.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εστίαση και υπηρεσίες τροφοδοσίας
 • Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Βιοτεχνία και μεταποίηση (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Πωλήσεις χονδρικής και λιανικής
 • Μηχανολογία, βιομαχανία και κατασκευές (λοιπές υπόκατηγορίες)
 • Θετικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Μελέτη