Ιστορικό Εθνικής Συμμαχίας

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και οι απαρχαιωμένες ψηφιακές δεξιότητες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνουν 825.000 θέσεις εργασίας κενές, ελλείψει ψηφιακής κατάρτισης των ανέργων, ενώ 25.000.000 Ευρωπαίοι είναι ήδη άνεργοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2016, θέσπισε τη «Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» μια πανευρωπαϊκή συνεργασία μετόχων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις της πληροφορικής, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης κτλ., με απώτερο στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ευρύτερου πληθυσμού και τη μείωση του υφιστάμενου ψηφιακού χάσματος στα κράτη-μέλη.

Σε εθνικό επίπεδο, την οργάνωση και τη διάχυση δράσεων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος,  αναλαμβάνουν οι «Εθνικές Συμμαχίες».

Σε εθνικό επίπεδο, την οργάνωση και τη διάχυση δράσεων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος,  αναλαμβάνουν οι «Εθνικές Συμμαχίες». Περισσότερα: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

Σε εθνικό επίπεδο, την οργάνωση και τη διάχυση δράσεων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος,  αναλαμβάνουν οι «Εθνικές Συμμαχίες».

Περισσότερα: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ίδρυση της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» και η υλοποίηση της «Ψηφιακής Ατζέντας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας συνιστούν προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια.
Οι σημαντικότερες ενέργειες, προκειμένου η «Εθνική Συμμαχία» της χώρας μας να συμπεριληφθεί στις υφιστάμενες Συμμαχίες, είναι οι εξής:
• η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών, του ΣΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση της «Επιτροπής για τη Ψηφιακή Οικονομία» το 2014,
• η συγκρότηση της «Επιτροπής για τη Ψηφιακή Οικονομία» με σκοπό την κατάρτιση «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» τον Δεκέμβριο του 2016,
• η υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2018 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018,
• η δημιουργία του ιστότοπου της Εθνικής Συμμαχίας,
• η αναγνώριση της «Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018 και η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2018 και
• η σύσταση της «Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» τον Μάιο του 2018, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής « Νέα Ατζέντα για τις Δεξιότητες στην Ευρώπη».

Τα ιδρυτικά μέλη της Εθνικής Συμμαχίας προέρχονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το έργο της Εθνικής Συμμαχίας ενισχύεται και από τη συμμετοχή του Εθνικού Ψηφιακού Πρωταθλητή και Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων στην ομάδα των Ευρωπαίων Ψηφιακών Πρωταθλητών.
Απώτερο στόχο της Εθνικής Συμμαχίας αποτελεί η διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα, η συνεργασία των μελών της για τη δημιουργία δράσεων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλο το φάσμα της κοινωνίας (ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, θύλακες επιχειρηματικότητας κτλ) και η εμπέδωση μακροχρόνιας και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ τους.