Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολείο Δεδομένων» της Repsol αποτελεί δράση ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιοποίησης της Repsol και σκοπός του είναι η βελτίωση των γνώσεων των εργαζομένων και των αναλυτικών τους δεξιοτήτων, μέσω της επανεκπαίδευσης, της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, της αναβάθμισης και της βελτίωσης των υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Τρία επίπεδα εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να εναρμονίζεται πλήρως με τις τελευταίες τάσεις στην ψηφιοποίηση και παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην εργασία τους, καθώς και σε επαγγελματικούς τομείς με αυξανόμενη ζήτηση. Η κατάρτιση χωρίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης.

 • Στο πρώτο επίπεδο, το πρόγραμμα ‘Data4Everyone είναι ένα σύνολο σύντομων μαθημάτων στην ‘Πλατφόρμα Ημερήσιας Εκπαίδευσης’, διαθέσιμα σε όλους τους εργαζόμενους. Αποτελεί σημείο εκκίνησης για τη διεύρυνση των γνώσεων και την πρακτική εφαρμογή των δεδομένων. Περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο επίπεδο αυτό.
 • Στο δεύτερο επίπεδο, το Data4Business Mini-Master πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα ISDI, διάρκειας περίπου 100 ωρών, είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν αναλυτικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα στο περιβάλλον τους, εμβαθύνοντας σε θεματικές, όπως οι στατιστικές που εφαρμόζονται στην ανάλυση δεδομένων, τα μοντέλα Phyton, τα μαζικά δεδομένα (big data) ή η σημασία της διακυβέρνησης δεδομένων (νομοθεσία και κανονισμοί). Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου των 800 εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη των δεδομένων (Citizen Data Scientists) έως το 2023.
 • Στο τρίτο επίπεδο, που έχει ως στόχο τη βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου ατόμων που διαθέτουν ήδη τεχνογνωσία (π.χ. επιστήμονες στον τομέα των δεδομένων, Data Scientist) προσφέρεται πρόσθετη κατάρτιση για πιο εξειδικευμένα επαγγελματικά προφίλ, σε συνεργασία με την κοινότητα των εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη των δεδομένων, η οποία αριθμεί πάνω από 1.400 άτομα, μέσω της οποίας προωθείται η ανταλλαγή απόψεων, η επίλυση προβλημάτων κ.λπ.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Από το 2017 που η Repsol ξεκίνησε την πορεία της προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στόχος της, μεταξύ άλλων, ήταν η μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων, αξιοποιώντας τα σε όλους τους τομείς της εταιρείας και καθιστώντας τα βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.  Η δέσμευση αυτή επιτυγχάνει την αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση με τα δεδομένα (data driven), και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της RepsolTα μαζικά δεδομένα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μοντέλων και αναλυτικών αλγορίθμων που συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων για την πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση και την επίτευξη του στόχου της εταιρείας για μηδενικές και καθαρές εκπομπές ρύπων έως το 2050.

Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, μέσω του οποίου αναλύονται και διερευνώνται σε βάθος  οι δυνατότητες που παρέχουν τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους τομείς, η εταιρεία Repsol κατάφερε να διαθέτει στο δυναμικό της επαγγελματίες με υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στα δεδομένα, οι οποίοι μπορούν να τα αξιοποιούν στην καθημερινή τους εργασία, στη λήψη αποφάσεων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε πολλές τομείς. Η εκπαιδευτική εμπειρία του ιδρύματος ISDI στο επίπεδο Citizen Data Scientist (πολίτες με εμπειρογνωμοσύνη στην επιστήμη των δεδομένων), επίπεδα 2 και 3, υπήρξε καθοριστική για την υλοποίηση του πτυχίου «Data4Business Mini-Master».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προέβλεπε θετικό αντίκτυπο για το 2022 ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ,  με περισσότερες από 400 ψηφιακές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη και συμμετοχή περισσότερων από 1.200 επαγγελματιών, εκ των οποίων πάνω από το 60% σχετίζονται με τον τομέα των δεδομένων. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο «Σχολείο Δεδομένων» της Repsol με εμφανή την αλλαγή στη νοοτροπία τους, αλλά και στην προώθηση του Σχεδίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τόσο μέσω των νέων διαδικασιών που υιοθετούνται, όσο και με την καθημερινή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Repsol Data School – Spain

Digital Skills & Jobs Platform, created by Cristina VICUÑA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ισπανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2017T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα