Το Πορτογαλικό πρόγραμμα “Programa Operacional Capital Humano (POCH)” επενδύει στην ψηφιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος για την υλοποίηση του Σχεδίου Μετάβασης στην Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Transition Plan, DETP), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολικό ποσό 115 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσω της χρηματοδότησης αυτής δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με αξιόπιστο τρόπο, θέτοντας τους στην υπηρεσία της πιο ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την προώθηση περισσότερο διαδραστικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταρτιστεί σε αυτόν τον τομέα είναι επίσης σε θέση να καθοδηγούν τους μαθητές τους στην ασφαλή, δεοντολογική και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, βοηθώντας τους, εν μέσω ψηφιακής μετάβασης, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ίδια τη ζωή και την εργασία.

Το Σχέδιο Μετάβασης στην Ψηφιακή Εκπαίδευση

Το Σχέδιο Μετάβασης στην Ψηφιακή Εκπαίδευση της Πορτογαλίας αποσκοπεί να  εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στην ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας των βασικών προϋποθέσεων για την εξ αποστάσεως μάθηση, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να απολαμβάνουν μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το Σχέδιο Μετάβασης στην Ψηφιακή Εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, η οποία απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και την προώθηση της αντικατάστασης των «παραδοσιακών»  εγχειριδίων και του λοιπού σχολικού υλικού με αντίστοιχες ηλεκτρονικές μορφές εγγράφων.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Οι επενδύσεις που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Programa Operacional Capital Humano (POCH)’ συνετέλεσαν στη στήριξη διαφόρων μέτρων δημόσιας πολιτικής που συνέβαλαν στην επίτευξη των ίδιων στόχων. Μέσω του προγράμματος υποστηρίχθηκε η αγορά φορητών υπολογιστών και της αντίστοιχης συνδεσιμότητας αυτών, με τελικούς αποδέκτες τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων μέσω προσωρινών αναθέσεων. Επίσης, υποστηρίχθηκε η δημιουργία και παροχή ψηφιακών παιδαγωγικών εργαλείων, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο παρεχόμενος εξοπλισμός, ενώ παράλληλα, κατέστη δυνατή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες.

Έως τις 31 Μαρτίου 2023, 174.209 ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραδόθηκαν σε άπορους μαθητές, 83.662 σε εκπαιδευτικούς, ενώ 30.741 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.

Με τα μέτρα αυτά, το πρόγραμμα POCH εξόπλισε ή/και ανανέωσε τον εξοπλισμό των δημόσιων σχολείων της υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προωθώντας την ενίσχυση της συνοχής και της κοινωνικής ισότητας.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Digital Education Transition Plan – Portugal

Digital Skills & Jobs Platform, created by Sandra Martins

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
16/06/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα