Λογότυπο της εν λόγω πράξης

Τον Ιούνιο 2022 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) ανέλαβε να υλοποιήσει την εν λόγω πρωτοβουλία με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης σε 1600 ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ήταν οι συμμετέχοντες να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ καθώς και να είναι απόφοιτοι του κλάδου  Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ).

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν να παρέχει σε ανέργους που έχουν ήδη εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους σε ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Απευθύνθηκε στους ανέργους νεαρής ηλικίας που αν και με προφίλ πληροφορικής, δεν γνωρίζαν τις τελευταίες τάσεις στις ΤΠΕ με αποτέλεσμα να μην ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι για τη ψηφιακή εποχή. Επίσης, επιδιίωκει να ενδυναμώσει την παραγωγικότητα και την επάρκεια τους. Τέλος, ανέδειξε τον εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ εναρμονίζεται με το μοντέλο της δια βίου εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτόν παρείχε:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ωφελούμενου: Αρχικά αξιολογούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ενώ προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικές του ανάγκες, το πεδίο και το επίπεδο κατάρτισης. Στη συνέχεια εξερευνώνται οι ικανότητες, η στάση και τα ενδιαφέροντα του προκειμένου να καλλιεργηθούν  δεξιότητες που θα τον  βοηθήσουν στην επαγγελματική του εξέλιξη. 
 • Κατάρτιση: Περιλαμβάνει 600 ώρες εκπαίδευση, 200 θεωρητική και 400 πρακτική σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες, όπως αυτές εντοπίστηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο. Μάλιστα, η εκπαίδευση παρέχεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενώ προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε εταιρίες, σε συνθήκες πραγματικής εργασίας.
 • Πιστοποίηση: Εγκεκριμένοι φορείς αναλαμβάνουν την διεξαγωγή εξετάσεων των εκπαιδευόμενων με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.

Οι έντεκα ειδικότητες, στις οποίες καταρτίστηκαν και πιστοποιήθηκαν οι ωφελούμενοι, είναι οι εξής:

 1. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 2. Διαχειριστής Δικτύων
 3. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 10. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 11. Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού.

Η πράξη, με προϋπολογισμό 8.982.000 € συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Τέλος, συμπορεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda), το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη αλλά και με τη Βίβλο Ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025 σε εθνικό επίπεδο

Γιατί αποτελεί καλή πρακτική;

Η ίδια δομή της πρωτοβουλίας αυτής στους τρεις παραπάνω άξονες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά της. Δεν αποτέλεσε ένα ακόμα πρόγραμμα επιμόρφωσης αλλά αναγνώρισε τα κενά γνώσεων των εκπαιδευομένων και τους προσφέρει τη δυνατότητα να τα καλύψουν. Μάλιστα, 4 στους 10 εκπαιδευόμενους εργάζονται ήδη στην επιχείρηση που έκαναν την πρακτική τους άσκηση.  Τέλος, δημιούργησε μία μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ταλέντων που μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις της ελληνικής οικονομίας σε επαγγελματίες ΤΠΕ.

Οργανισμός
Έναρξη
01/06/2022T00:00:00
Λήξη
31/07/2023T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα