Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DESI) υποδεικνύει ότι η ψηφιακή ανάπτυξη στη Λετονία είναι σημαντικά βραδύτερη σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες, και την ΕΕ στο σύνολό της. Για να επιταχυνθεί ο ρυθμός βελτίωσής της, απαιτείται μία συνεκτική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τις κρατικές ενισχύσεις, τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προώθηση της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της Λετονίας: και η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και να διαπρέψει η κάθε μία στον τομέα της. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό και να διασφαλιστεί μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, η Λετονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών [Latvian Information and Communication Technology Association (LIKTA)] ξεκίνησε το 2019 την πρωτοβουλία “Έξυπνη Λετονία”.

Πλαίσιο και σύντομο ιστορικό της πρωτοβουλίας

Στόχος της πρωτοβουλίας «Έξυπνη Λετονία» είναι να εκπαιδεύσει τους Διευθυντές και τα στελέχη σε εκτελεστικό επίπεδο των Λετονικών ΜΜΕ (ή βασικά, τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις). Οι Διευθυντές των ΜΜΕ είναι συχνά υπερφορτωμένοι, χωρίς να διαθέτουν επαρκείς πόρους, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένοι ιδίως όταν πρόκειται να συγκεντρώσουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για ένα προϊόν ή να κατανοήσουν το μεταβαλλόμενο τοπίο γύρω από μια ψηφιακή λύση.

Έλεγχος ψηφιακής ωριμότητας των Λετονικών ΜΜΕ

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας “Έξυπνη Λετονία” είναι ο έλεγχος ψηφιακής ωριμότητας των ΜΜΕ, με δυνατότητες αναπροσαρμογής ώστε να χρησιμοποιείται από τους διευθυντές των εταιρειών, οι οποίοι αποφασίζουν σε ποιες λύσεις ΤΠΕ θα επενδύσουν.  Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι εύκολα κατανοητό, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ΤΠΕ για τη συμπλήρωση του, και επικεντρώνεται τόσο στις θεμελιώδεις λειτουργίες κάθε είδους επιχείρησης (εργαζόμενοι, πελάτες, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια δεδομένων, μάρκετινγκ και διαφήμιση), όσο και στην εσωτερική και εξωτερική μεθοδολογία της εταιρείας, με σκοπό την επίτευξη μίας ολοκληρωμένης αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της εντός του κλάδου και της περιοχής της.

Με την ολοκλήρωση του τεστ ψηφιακής ωριμότητας, ο εκάστοτε διευθυντής λαμβάνει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας του, στην οποία περιλαμβάνονται και στοιχεία σύγκρισης με τους ανταγωνιστές του κλάδου. Η αξιολόγηση χρησιμεύει ως κίνητρο για τα στελέχη της εταιρείας, παρέχει συστάσεις για μελλοντικές λύσεις ΤΠΕ, και επιτρέπει στις εταιρείες να πραγματοποιούν στοχευμένες και έξυπνες επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για την “Έξυπνη Λετονία”, η LIKTA διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, podcasts, συνεδρίες καθοδήγησης για επιχειρηματίες και συζητήσεις.  Στο επίκεντρο αυτών των εκδηλώσεων ήταν οι βασικές προκλήσεις της ψηφιοποίησης, με έμφαση στη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, στην ασφαλή ταυτοποίηση και στα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής για την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν θέματα όπως λύσεις επιχειρηματικής διαχείρισης (ERP) προσαρμοσμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θέματα κυβερνοασφάλειας και άλλα συναφή θέματα που αφορούν τον κλάδο των ΤΠΕ και τους επιχειρηματίες.

Δείκτες επιδόσεων και συμπεράσματα

Μέχρι σήμερα, 1115 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει το τεστ ψηφιακής ωριμότητας, και έχουν λάβει αξιοσημείωτες πληροφορίες. Οι εταιρείες που υπερέχουν, επιδεικνύουν ισχυρή κατανόηση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο, και αισιοδοξούν για το μέλλον τους, υποδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για την καινοτομία και τις λύσεις ΤΠΕ στους τομείς τους. Ως αξιέπαινα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναδεικνύονται οι προτάσεις για την  εφαρμογή ισχυρών βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση των πελατών των επιχειρήσεων, και η ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των δεδομένων και διατηρούν τις πληροφορίες τους επικαιροποιημένες.

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση, οι περισσότερες εταιρείες έχουν καθιερώσει συστήματα που παρέχουν ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα χρηματοοικονομικών και υλικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων πρώτων υλών, της απογραφής και των οικονομικών αρχείων.

Ωστόσο, η λεπτομερής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αναδεικνύει ένα τομέα που χρήζει βελτίωσης: η ελλιπής αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών  διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι να εκτελούν εργασίες που θα μπορούσαν να είχαν αυτοματοποιηθεί.

Η σύγκριση των ψηφιακών δεξιοτήτων μιας εταιρείας με εκείνες των ανταγωνιστών της αποκαλύπτει ότι οι ανταγωνιστές συχνά αξιοποιούν προηγμένες ψηφιακές λύσεις και δεξιότητες στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ειδικότερα, υπάρχει ένα σαφές χάσμα στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων.

Αναδημοσίευση κειμένου:  “Smart Latvia” – Supporting SMEs’ Digital Transformation

Digital Skills & Jobs Platform, created by Andra Krasavina

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Λετονία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2019T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα