Η πρωτοβουλία «Υπολογιστική Σκέψη» είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ της Διεύθυνσης Ψηφιακού Αλφαβητισμού και Εγκάρσιων Δεξιοτήτων (Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills), και του Ιδρύματος e-Δεξιότητες της Μάλτα (eSkills Malta Foundation).  Επί του παρόντος, βρίσκεται σε πιλοτική φάση, αντιπροσωπεύοντας μια στρατηγική που υλοποιείται, προς το παρόν, σε 10 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μάλτας.

Στόχοι του προγράμματος

Οι δύο πρωταρχικοί στόχοι που υλοποιούνται είναι εξής:  Ο πρώτος αναφέρεται στην καθιέρωση ενός βιώσιμου εκπαιδευτικού πλαισίου που θα εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία και στοχεύοντας προοδευτικά σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα στα επόμενα σχολικά έτη. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδρομής των μαθητών.  Ο δεύτερος στόχος επιδιώκει να εδραιώσει την υπολογιστική σκέψη και τις δραστηριότητες κωδικοποίησης στη σχολική κουλτούρα, ώστε να συνιστούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αποτελούν θεμελιώδεις δεξιότητες στη μαθησιακή εμπειρία των σπουδαστών.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και σπουδαστών

Η  εν λόγω πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση εξαιρετικά σημαντικών δεξιοτήτων τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους σπουδαστές.  Αρχικά εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στις διδακτικές τους τεχνικές, ώστε, στη συνέχεια, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σπουδαστών να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην υπολογιστική σκέψη. Επιπλέον, οι σπουδαστές συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία, αποκτώντας δεξιότητες επίλυσης πολύπλοκων προκλήσεων μέσω της ανάλυσης τους σε περισσότερο διαχειρίσιμες και με λογική σειρά, ενέργειες.  Παράλληλα, καλλιεργούν τη λογική και ορθολογική τους σκέψη, η οποία θέτει ισχυρά θεμέλια για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την επίλυση σύνθετων προκλήσεων, διασφαλίζοντας ότι είναι καλά προετοιμασμένοι για μια επιτυχημένη ζωή και σταδιοδρομία.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια: Μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2023, διεξήχθη μία σειρά πρακτικών σεμιναρίων κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους. Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Σπουδών), η Ομάδα Υποστήριξης Ψηφιακού Αλφαβητισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι συντονιστές σχολείων, καθώς και δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, παρακολούθησαν αυτά τα ελκυστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν περισσότερο με τις έννοιες της Υπολογιστικής Σκέψης και των Αποτελεσμάτων Μάθησης. Επίσης, τα σεμινάρια αυτά βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης στη σχολική τάξη.
 • Παροχή χρηματοδότησης: Σε συνεργασία με τον οργανισμό της Μάλτας, eSkills Malta Foundation,  η χρηματοδότηση, ως αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας αγοράς και έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας της Μάλτας (MEYR),  διανεμήθηκε στα συμμετέχοντα σχολεία.
 • Ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα σπουδών: Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων υπολογιστικής σκέψης και κωδικοποίησης στο πρόγραμμα σπουδών, διασφαλίζοντας ότι  οι δεξιότητες αυτές θα συμβαδίζουν με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τα πρότυπα του συστήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Διαρκής υποστήριξη: Η Ομάδα Υποστήριξης Ψηφιακού Αλφαβητισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχει συνεχή, επιτόπια υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην τάξη, και κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων του προγράμματος σπουδών. Η υποστήριξη αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Το όραμα της πρωτοβουλίας «Υπολογιστική Σκέψη» εκτείνεται πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, επιδιώκοντας να καλλιεργήσει μια νοοτροπία μεταξύ των σπουδαστών κατά την οποία θα εκτιμάται η περιέργεια, η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα.  Με αυτόν τον τρόπο τους προσφέρεται η δυνατότητα να επιτύχουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, με την ικανότητα προσαρμογής και επίλυσης νέων προκλήσεων να χαρακτηρίζεται ως υψίστης σημασίας.  Επιπροσθέτως, η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μετασχηματίσει ριζικά την ίδια την εκπαίδευση, με τη συνεργασία διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Στόχος είναι η ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στα προγράμματα σπουδών, αναδιαμορφώνοντας έτσι τα θεμέλια του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή η αλλαγή αφενός προετοιμάζει τους μαθητές για την ψηφιακή εποχή, αφετέρου διασφαλίζει ότι η εκπαίδευση ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες ενός συνεχώς εξελισσόμενου κόσμου, και συμβάλει αποτελεσματικά στην επιτυχία της επόμενης γενιάς.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Computational Thinking Programme

Digital Skills & Jobs Platform, created by eskills Foundation

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Μάλτα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Τοπική πρωτοβουλία
Έναρξη
25/09/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα