Λειτουργώντας ως γέφυρα διασύνδεσης μεταξύ σπουδαστών/ ψηφιακών ταλέντων και  επιχειρήσεων/ δυνητικών εργοδοτών, το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ψηφιακά επαγγέλματα. Πολύ συνοπτικά, στοχεύει να αντιστοιχήσει τις κενές θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν σε εταιρίες με τους υποψηφίους εργαζόμενους, ψηφιακά ικανούς.

Η ανάγκη απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε τεχνολογικούς τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η μηχανική μάθηση, τα μαζικά δεδομένα και άλλα πεδία αφορά  κάθε οικονομικό τομέα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενσωματώνονται όλο και περισσότερο σε διάφορους παραγωγικούς τομείς: από τη μεταποίηση και τη γεωργία έως τις υπηρεσίες υγείας και χρηματοικονομικών αγαθών.

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε θέσεις πρακτικής άσκησης με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελιδων ή λογισμικού αποσκοπώντας στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ένα εργατικό δυναμικό εξοικειωμένο με τις ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο

Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships ξεκίνησε το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus + και ενώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας- Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων, ενώ φέρνει σε επαφή σπουδαστές με μελλοντικούς εργοδότες στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, στηρίζει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ΜμΕ, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς τον χρόνο και τους πόρους και δυσκολεύονται να βρουν ψηφιακά ικανούς υπαλλήλους.

Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές και τους αποφοίτους από όλους τους κλάδους, και όχι μόνο εκείνους που εστιάζουν στην τεχνολογία, να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση προκειμένου

 • να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες,
 • να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχολησής τους και
 • να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία απασχόλησης στο εξωτερικό. Η πρακτική άσκηση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με περίοδο σπουδών στο εξωτερικό και να διαρκέσει  από 2 έως 12 μήνες. Σε περίπτωση πιο απαιτητικών σπουδών, όπως η αρχιτεκτονική ή η ιατρική, η πρακτική άσκηση μπορεί να παραταθεί σε 24 μήνες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση; 

Οποιοσδήποτε είναι είτε πρόσφατα απόφοιτος από ακαδημαϊκό ίδρυμα με έδρα σε μία από τις χώρες του προγράμματος Erasmus +,  είτε σπουδαστής, που συμμετέχει σε δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό.

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ το ακριβές ποσό εξαρτάται από τη χώρα διαμονής. Η διαχείριση των επιχορηγήσεων πραγματοποιείται γενικά από τα επιμέρους πανεπιστήμια και δεν απαιτεί χρηματοδότηση από την πλευρά των επιχειρήσεων (οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις επιχορηγήσεις). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν σε τοπικά  πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία .

Γιατί πρόκειται για Καλή Πρακτική; 

Συνιστά μία καλή πρακτική όχι μόνο λόγω της επιτυχούς προώθησης της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά εξαιτίας της στενής σχέσης της με τη διευκόλυνση των προοπτικών απασχόλησης. Έχει ευρεία εμβέλεια: η πλατφόρμα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, ErasmusIntern.org,  προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εντοπίσουν σχετικές περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, όχι μόνο σε συγκεκριμένες αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά και σε συναφείς τομείς ΤΠΕ, όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ ή οι γενικές δεξιότητες ΤΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιανουάριο του 2021, η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 180 ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης. Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships κατάφερε επίσης να δημιουργήσει μια αξιόλογη βάση δεδομένων, εύκολη στη διαχείριση  που περιλαμβάνει φορείς από περισσότερες από 30 χώρες. Ως αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι φοιτητές αναζητούν ευκαιρίες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη στα ψηφιακά επαγγέλματα.

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Opportunity Traineeships, Digital Skills & Jobs Platfom, created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διαχείριση και διοίκηση
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2018T00:00:00
Λήξη
31/12/2021T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα