Οι Δημιουργικές Κοινότητες για την Ψηφιακή Ένταξη [Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI)] αποτελούν μια προσέγγιση για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους.

Ο ψηφιακός αποκλεισμός μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για διάφορες μορφές συμμετοχής, αυτονομίας και επικοινωνίας, με αντίκτυπο στην άσκηση της ιδιότητας του πολίτη. Οι πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες απαιτούν συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της ένταξης και του ψηφιακού εγγραμματισμού, ιδίως οι ηλικιωμένοι, οι νέοι που βρίσκονται σε κίνδυνο, τα άτομα με πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με χαμηλό εισόδημα, οι άνεργοι ή άτομα με επισφαλή απασχόληση κλπ.

Οι κοινότητες αυτές σκοπεύουν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω της διάγνωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και του καθορισμού διαφορετικών επιπέδων επάρκειας. Η πρωτοβουλία εκπαιδεύει επίσης τεχνικούς που συμμετέχουν στον συντονισμό και την ανάπτυξη των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Community – KICs), καθώς και μέντορες για την ψηφιακή ένταξη διαφόρων ευάλωτων ακροατηρίων (φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά και νέοι και άλλα άτομα από την κοινωνία των πολιτών). Τέλος, αναπτύσσει παιδαγωγικούς πόρους και περιεχόμενο για την κατάρτιση και δημιουργεί τεχνολογία για την υποστήριξη των δράσεων της ψηφιακής ένταξης και κατάρτισης για την ψηφιακή ικανότητα του ευάλωτου πληθυσμού.

Στόχοι της πρωτοβουλίας Δημιουργικές Κοινότητες για την Ψηφιακή Ένταξη (CCDI)

Οι κύριοι στόχοι του CCDI είναι:

 • Αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών στην Πορτογαλία
 • Αύξηση των κοινωνικών δεσμών, της αλληλεγγύης και εδραίωση της ιδιότητας του πολίτη,·
 • Προώθηση της ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των γενεών·
 • Καλύτερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων·
 • Προώθηση πιο ανθεκτικών κοινοτήτων
 • Ανάπτυξη των πολιτιστικών ικανοτήτων (σε προσωπικό επίπεδο, των εμπλεκόμενων οργανώσεων και της κοινότητας) μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης, η οποία συγκεντρώνει διαφορετικές προοπτικές·
 • Αύξηση της συμμετοχής των νέων και ενθάρρυνση της θετικής στάσης συμμετοχής (μέντορες)

Το 2019 δημιουργήθηκαν στην Πορτογαλία 10 πιλοτικά προγράμματα και εκπονήθηκε έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου στην κοινότητα. Ορισμένες από αυτές τις κοινότητες εξακολουθούν να λειτουργούν, συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα της χώρας, στο Barcelos και το Guimarães.

Οι Δημιουργικές Κοινότητες για την Ψηφιακή Ένταξη αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Άξονα Ένταξης, υπό τον συντονισμό της Sofia Marques da Silva. Ο άξονας ένταξης είναι ένας από τους οργανωτικούς άξονες της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2030 (INCoDe.2030), η οποία περιλαμβάνει άλλους τέσσερις άξονες: Εκπαίδευση, Προσόντα, Εξειδίκευση και Έρευνα.

Αναδημοσίευση κειμένου: Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI) – Portugal  , Digital Skills & Jobs Platfom, created by Sandra Martins

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/10/2010T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα