Η Χάρτα DiversIT είναι μια πιστοποίηση 3 βαθμίδων που έχει ως στόχο να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής. Χρησιμεύει αφενός ως αναγνώριση των προσπαθειών μιας εταιρείας, αναφορικά με τις δράσεις της για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας, αφετέρου ως πηγή έμπνευσης για την περαιτέρω χάραξη πολιτικών που σχετίζονται με την πολυμορφία και την συμπερίληψη.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία «DiversIT»

Η Χάρτα «DiversIT» αναπτύχθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων ‘Γυναίκες στις ΤΠΕ’ που έχει συσταθεί στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS Women in ICT), με στόχο να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και της τεχνολογίας εν γένει. Πρόκειται για μία πιστοποίηση που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα επιδόσεων: Χάλκινο, Αργυρό και Χρυσό. Κάθε επίπεδο επικεντρώνεται στην προσέλκυση νέων και στη συνέχιση των υπαρχουσών πρωτοβουλιών και πολιτικών για την ενίσχυση της πολυμορφίας των φύλων στα επαγγέλματα ΤΠΕ και οι αιτούντες καλούνται να επιδείξουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση αυτή.

 • Το πιστοποιητικό Χάλκινου επιπέδου προορίζεται για τους οργανισμούς που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο δραστηριοποίησης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας στο χώρο εργασίας τους.
 • Το πιστοποιητικό Αργυρού επιπέδου προορίζεται σε υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα για την ισότητα των φύλων, με την υλοποίηση και τον προγραμματισμό πρωτοβουλιών εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους.
 • Το πιστοποιητικό Χρυσού επιπέδου χορηγείται σε οργανισμούς στους οποίους η ισότητα (των φύλων) στην τεχνολογία συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων τους για κάποιο χρονικό διάστημα και έχουν εφαρμόσει μία πληθώρα βέλτιστων πρακτικών, εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους.

Η αξιολόγηση για τις εν λόγω πιστοποιήσεις διενεργείται δύο φορές το χρόνο, ενώ τα πιστοποιητικά χορηγούνται το Μάιο και το Νοέμβριο.

Γιατί κρίνεται ως αναγκαία η πρωτοβουλία;

Η έλλειψη γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας αποτελεί, εδώ και πολύ καιρό, προτεραιότητα για το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS). Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα, σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, κατά τη διαδικασία προσλήψεων,  δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες ΤΠΕ, ενώ το ποσοστό των γυναικών επαγγελματιών ΤΠΕ στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 20% (μέσος όρος στην ΕΕ). Τα οφέλη για τις εταιρείες που εφαρμόζουν την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα στη στελέχωση είναι πολλαπλά: αύξηση των κερδών έως και κατά 48%, αύξηση της παραγωγικότητας και των δυνατοτήτων καινοτομίας, σταθερό και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό λόγω της εφαρμογής της Αρχής της Ισότητας.

Παρόλο που γίνονται πολλές ενέργειες για την προσέλκυση των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα, ελάχιστα υλοποιούνται στον εξίσου σημαντικό τομέα της διατήρησης της ενασχόλησης αυτής. Οι λόγοι για τους οποίους, συχνά, οι γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους στον χώρο της τεχνολογίας, συνδέονται με τη δυσμενή κουλτούρα που επικρατεί στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαπίστωση, η DiversIT αποφάσισε να αναπτύξει μια πρωτοβουλία για την παροχή κινήτρων στο επαγγελματικό περιβάλλον, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου εργασίας για τις γυναίκες επαγγελματίες.

Ποιοι ωφελούνται από την πρωτοβουλία;

Με την πιστοποίηση DiversIT, οι εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν υποψηφίους υψηλότερου επιπέδου, καθώς αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχουν τις σωστές αξίες και ευαισθησίες, συμμορφώνονται με τα πρότυπα πολυμορφίας στο χώρο εργασίας και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα με τον ΣΒΑ 5: Επίτευξη της ισότητας των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες βελτιώνουν το εργασιακό τους περιβάλλον τους, πραγματώνουν τη  συμπερίληψη και συγκαταλέγονται στις εταιρείες μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης διεθνούς κοινότητας επιχειρήσεων όπου η πολυμορφία αποτελεί συνειδητή επιλογή. Επιπλέον, η διαδικασία εφαρμογής της Χάρτας χρησιμεύει ως πηγή έμπνευσης για περισσότερες πρωτοβουλίες και πολιτικές για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Παράλληλα, η διεθνής, υψηλού επιπέδου ομάδα αξιολόγησης είναι πάντα πρόθυμη να παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Η Χάρτα ωφελεί επίσης και τις γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της τεχνολογίας. Μια εταιρεία που διαθέτει την πιστοποίηση της Χάρτας DiversIT, αποδεδειγμένα έχει τις σωστές αξίες και εφαρμόζει τις σωστές πρακτικές, γεγονός που λειτουργεί ενθαρρυντικά για τις γυναίκες ώστε να υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η Χάρτα DiversIT μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και σε άλλες μορφές πολιτικών πολυμορφίας και συμπερίληψης: ως προς την ηλικία, τη φυλή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τις ικανότητες κ.λπ. Μακροπρόθεσμα, η Χάρτα DiversIT έχει ως στόχο να συμπεριλάβει όλα τα είδη πολυμορφίας. Προς το παρόν, λόγω των περιορισμένων πόρων που διαθέτει, επικεντρώνεται στις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας, δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι η μεγαλύτερη «αναξιοποίητη δεξαμενή ταλέντων» που θα συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος προσφοράς-ζήτησης στο χώρο των δεξιοτήτων ΤΠ. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, σχεδιάζεται η αξιολόγηση περισσότερων εταιρειών και η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την αναπαραγωγή βέλτιστων πρακτικών. Στόχος επίσης αυτής της πρωτοβουλίας είναι η τοποθέτηση ενός εθνικού πρέσβη της Χάρτας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, επεκτείνοντας έτσι την εμβέλειά της πέρα από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS).

Οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας DiversIT προσβλέπουν στη συνέχιση της πιστοποίησης των εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, βασιζόμενοι εν μέρει στη χρηματοδότηση από το CEPIS και εν μέρει στα έσοδα από το κόστος αξιολόγησης που καταβάλλουν οι αιτούντες. Επίσης, αναζητούνται οργανώσεις-εταίροι σε ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές», για την προώθηση της Χάρτας και την ενθάρρυνση των τοπικών επιχειρήσεων να υποβάλουν αίτηση. Ήδη ένα τέτοιος οργανισμός λειτουργεί στην Ισλανδία. Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από εθελοντές. Αρχικά, η αξιολόγηση διενεργείται σε εθελοντική βάση, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο στο μέλλον η αξιολόγηση να είναι αμειβόμενη.

Αναδημοσίευση κειμένου:  DiversIT Charter

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εργασιακές δεξιότητες
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Περιφερειακή πρωτοβουλία
Έναρξη
28/07/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα