Λογότυπο Βραβείων Ψηφιακής Διακυβένηρνησης

Ο Θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιβραβεύει φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, είτε συλλογικά  είτε μεμονωμένα, καινοτόμες και πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Διενεργείται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απονέμοντας ομώνυμα βραβεία σε όσους τολμούν  να πρωτοτυπήσουν και να σκεφτούν δημιουργικά. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν ή εφαρμόσουν  αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες διαδικασίες/  δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας όπως:

 • η ψηφιοποίηση και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών
 • η ψηφιακή προσβασιμότητα
 • η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας
 • η ψηφιακή βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή της  ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας
 • η βελτίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει.

Για τον λόγο αυτόν, οι  συμμετέχοντες πρέπει να βασίσουν τις προτάσεις τους στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, τον οδικό χάρτη για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας.

Τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης επιμερίζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης της αυτοδιοίκησης ή της δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένων και του τομέα προστασίας του πολίτη και εν γένει ασφάλειας των πολιτών,
 2. Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες για την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό, την ναυτιλία, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την προστασία του καταναλωτή, τη δημοσιονομική και φορολογική πολιτική και εν γένει ιδέες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση της γραφειοκρατίας προς επιχειρήσεις,
 3. Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες για την υγεία, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των ευπαθών ομάδων, την οικογενειακή ή δημογραφική πολιτική, την ισότητα των φύλων και εν γένει ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας της δημόσιας υγείας,
 4. Παιδεία και Πολιτισμός, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και
 5. Ασφάλεια Πολίτη, στην οποία βραβεύονται εφαρμοσμένες ή υπό σχεδιασμό ιδέες  που προάγουν ή και ενισχύουν την ασφάλεια του πολίτη.

Κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες βραβείων επιμερίζεται στις εξής δύο (2) υποκατηγορίες:

(α) Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα, στην οποία βραβεύονται οι ιδέες που βρίσκονται είτε σε παραγωγική είτε σε δοκιμαστική λειτουργία από φορείς και οργανισμούς του δημοσίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μέχρι πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στον οικείο διαγωνισμό και

(β) Καλύτερη Νέα Ιδέα, βραβεύοντας ιδέες που βρίσκονται σε στάδιο σύλληψης ή πειραματικό στάδιο, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε παραγωγική ή δοκιμαστική λειτουργία.

Τέλος, υπάρχει και η  κατηγορία Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες:

(α) Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημοσίου Υπαλλήλου ή Λειτουργού, με εξαιρετικά σημαντική προσφορά στα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και

(β) Ειδική Τιμητική Διάκριση Ιδιώτη, στην οποία βραβεύονται ιδέες ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες ή έχουν χρησιμοποιήσει δεδομένα της δημόσιας διοίκησης για να αναπτύξουν εφαρμογές με επιτυχία.

Οι ειδικές τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε κάθε υποκατηγορία, βραβείο απονέμεται στις δύο (2) πρώτες διακριθείσες προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν για το σκοπό αυτό χρηματικό έπαθλο το οποίο καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο διαγωνισμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης απευθύνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β΄ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.

Αρμόδια υπηρεσία για την οργάνωση του Διαγωνισμού των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία συνεπικουρείται για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στατιστικά στοιχεία

Το 2022 διοργανώθηκαν για πρώτη φορά με σύνθημα «Μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά, αλλάζουμε την Ελλάδα». Ο θεσμός βρήκε ευρεία απήχηση και σηματοδότησε τη νέα εποχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Υποβλήθηκαν περισσότερες από ογδόντα προτάσεις ενώ σε πολλές κατηγορίες υπήρξε ισοβαθμία ανάμεσα στους υποψηφίους. Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι μία από τις προτάσεις που βραβεύτηκαν και σχετίζεται με το πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το «Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης των Δεδομένων στο Δημόσιο Τομέα- Προτυποποίηση Ενιαίου Συστήματος Ταξινόμησης, ώστε να μιλάμε, την ίδια γλώσσα» του φορέα «Προεδρία της Κυβέρνησης/Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος» (θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη).

Το 2023 διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με γνώμονα την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις ενενήντα. Μία από τις προτάσεις που βραβεύτηκαν και σχετίζεται με το πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι «Αναβάθμιση της σύζευξης θέσεων εργασίας και βιογραφικών με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης» του φορέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα). Πολύ συνοπτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού οι Εργασιακοί Σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α μπορούν να λάβουν την τελική απόφαση τους χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της Τ.Ν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κατανοήσουν και τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της διαδικασίας, αλλά και του υποψηφίου που έχουν απέναντί τους αξιοποιώντας πραγματικά τους ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία  απευθύνεται σε δύο ομάδες στόχους αφενός τους πολίτες αφετέρου την κατάρτιση μίας ειδικής επαγγελματικής ομάδας, τους δημοσίους υπαλλήλους. Η προτιθέμενη αξία της είναι ότι δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες εξοικείωσης τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Από τη μία πλευρά, οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ετήσιο διαγωνισμό, καλούνται να τις  χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο  προκειμένου να αναπτύξουν μία καινοτόμα διαδικασία.  Από την άλλη οι πολίτες, ως αποδέκτες αυτών των σχεδιαζόμενων διοικητικών διαδικασιών απολαμβάνουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού δημοσίου πραγματοποιώντας περισσότερες ψηφιακές συναλλαγές με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης προωθεί την καινοτομία  τη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Προάγει τη  δημιουργικότητα σε έναν χώρο που για δεκαετίες απουσίαζε η πρωτοτυπία και επικρατούσε η επανάληψη και η γραφειοκρατία. 

Παράλληλα, εδραιώνει την αντίληψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πολύτιμο και πρωταρχικό εργαλείο στην καθημερινότητα.  Το ευρύτερο κοινό και οι δημόσιοι υπάλληλοι/ λειτουργοί ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται για την καθιερωμένη εθνική πολιτική του  ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα, υπάρχει μία σημαντική διάχυση πληροφοριών αναφορικά με σημαντικά ζητήματα που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο: https://digitalawards.gov.gr/

Οργανισμός
Έναρξη
03/01/2022T00:00:00
Λήξη
31/12/2033T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα