Οι συμμαχίες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αναμένεται να φέρουν σε επαφή επιχειρήσεις και παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για να συνεργαστούν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Λειτουργώντας σε έναν ή περισσότερους διαφορετικούς οικονομικούς τομείς, οι συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις δημιουργούν αξιόπιστες και βιώσιμες σχέσεις και αποδεικνύουν τον καινοτόμο και διεθνικό χαρακτήρα τους σε όλες τις πτυχές.

Αποστολή τους είναι να πετύχουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

 • Προώθηση νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης: προώθηση της καινοτομίας στον σχεδιασμό και την παροχή της εκπαίδευσης, των μεθόδων διδασκαλίας, των τεχνικών αξιολόγησης, των μαθησιακών περιβαλλόντων και/ή της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων
 • Στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας · στήριξη της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης με τη διεύρυνση της δεξαμενής ταλέντων της σε αυτές τις νέες, ανατρεπτικές τεχνολογίες
 • Προώθηση της δημιουργίας εκκολαπτηρίων στο πλαίσιο ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 • Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. ισότητα, ένταξη, κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη)
 • Τόνωση του πνεύματος πρωτοβουλίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας, νοοτροπίας και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλων εργαζομένων, σύμφωνα με το πλαίσιο επιχειρηματικής ικανότητας (EntreComp)
 • Βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται και πιστοποιούνται μέσω συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των νέων δεξιοτήτων και της αντιμετώπισης των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων)
 • Διευκόλυνση της ροής και της συνδημιουργίας γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας, του δημόσιου τομέα και του επιχειρηματικού τομέα
 • Οικοδόμηση και υποστήριξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία είναι συνδεδεμένα και χωρίς αποκλεισμούς και συμβάλλουν στην καινοτομία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις απαιτήσεις για κοινοπραξίες, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Χρηματοδότηση:

 • Επιχορήγηση ύψους 1.000,000 EUR (έργο 2 ετών)
 • Επιχορήγηση ύψους 1 500 000 EUR (έργο 3 ετών)

Η πρόσκληση θα ανοίξει σύντομα για την υποβολή αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής: 3 Μαΐου 2023, 17: 00, ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου: Alliances for Education and Enterprises Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα