Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων «DIGITAL-2023-SKILLS-05: Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένης της θεματικής ενότητας των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βασικούς τομείς ικανοτήτων (DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDU) έχει ήδη δημοσιευτεί στη διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και προσφορών. Η  εν λόγω πρόσκληση λήγει στις 21 Μαρτίου 2024.

Ιστορικό

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, είναι η στήριξη της αριστείας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες στην κατάρτιση των ειδικών στον ψηφιακό τομέα του μέλλοντος και να αυξηθεί η ικανότητα της εκπαιδευτικής προσφοράς στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην ανάπτυξη δυναμικών ψηφιακών εκπαιδευτικών οικοσυστημάτων, στα οποία τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι καινοτόμοι εταίροι από τη βιομηχανία και την έρευνα συνεργάζονται για την προσέλκυση και τη διατήρηση των καλύτερων ταλέντων παγκοσμίως.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας θα συμβάλουν στον στόχο των 20 εκατομμυρίων ειδικών ΤΠΕ στην Ε.Ε έως το 2030, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν επίσης στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς επί του παρόντος η Ε.Ε έχει σημαντικό και συστημικό χάσμα μεταξύ της αγοράς

Πεδίο εφαρμογής

Πρωταρχικός στόχος αυτής της θεματικής ενότητας της πρόσκλησης είναι η στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου (σε επίπεδα ISCED 6, 7 ή ισοδύναμα — εφεξής προγράμματα) και η ανάπτυξη σχετικών αυτοτελών ενοτήτων (διαδικτυακά, υβριδικά ή με φυσική παρουσία) που οδηγούν σε πιστοποίηση. Τα εν λόγω προγράμματα και ενότητες πρέπει να σχεδιάζονται από κοινού μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βιομηχανικών και/ή ερευνητικών εταίρων της κοινοπραξίας. Η επιλογή του (των) τύπου (-ων) του (των) προγράμματος (-ων) και της (των) αυτοτελούς (-ων) ενότητας (-ων), καθώς και των επακριβών προγραμμάτων και των λεπτομερειών, επαφίεται στην κοινοπραξία, υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση πτυχίου (που ισχύει για το/τα πρόγραμμα/-τα) και την πιστοποίηση (ισχύει για αυτόνομη (-ες) ενότητα (-ες)) που εκδίδεται (-ονται) από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το (τα) εκπαιδευτικό (-ά) πρόγραμμα (-τα) και την (τις) αυτοτελή (-ές) ενότητα (-εις), οι κοινοπραξίες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συμπεριλάβουν στοιχεία προσανατολισμένα στην πρακτική (π.χ. απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε εταιρεία/οργανισμό, επισκέψεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή ερευνητικούς οργανισμούς κ.λπ.).

Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας πρέπει να αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα είδη προγραμμάτων:

 1. Είδος 1: Πρόγραμμα (-τα) για την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε έναν ή σε συνδυασμό των ακόλουθων βασικών ψηφιακών τομέων (ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, ωστόσο οι παρακάτω τομείς αποτελούν τους βασικούς ψηφιακούς τομείς που ενθαρρύνονται ιδιαίτερα):
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Αλυσίδα συστοιχιών
 • Υπολογιστικό νέφος και/ή ακροδικτυακή υπολογιστική
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Δεδομένα
 • Διευρυμένη πραγματικότητα
 • Το διαδίκτυο των πραγμάτων ή Μικροηλεκτρονική
 • Φωτονική
 • Κβαντικές τεχνολογίες
 • Ρομποτική
 1. Είδος 2: Διεπιστημονικά προγράμματα , με στόχο την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς. Οι τομείς που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):
 • Γεωργία
 • Ενέργεια
 • Χρηματοδότηση
 • Υγεία
 • Δίκαιο
 • Μέσα ενημέρωσης και πολιτισμός
 • Μεταποίηση
 • Βιώσιμη και αυτόνομη κινητικότητα
 • Διάστημα
 1. Είδος 3: Πρόγραμμα (-τα) μετατροπής για φοιτητές που αποφοιτούν από προπτυχιακό πρόγραμμα από τομείς εκτός ΤΠΕ για πρόσβαση σε εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 1.

Το (τα) προτεινόμενο (-α) έργο (-α) πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τον στόχο 1 και έναν ή περισσότερους από τους στόχους 2-4:

 1. Σχεδιασμός και παροχή προγραμμάτων και αυτόνομων ενοτήτων που παρέχουν στους μαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις για να συμβάλουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση της τρέχουσας και της μελλοντικής γενιάς ψηφιακών τεχνολογιών και εφοδιάζουν τους χρήστες προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών με τις απαραίτητες προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες,
 2. Προσέλκυση ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών,
 3. Αναβάθμιση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ψηφιακές λύσεις, εξοπλισμό και υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων Πληροφορικής ,
 4. Δημιουργία διαρθρωτικών και βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας.

Αποτελέσματα και παραδοτέα

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση, ανάλογα με την κάλυψη των στόχων που έχουν ορίσει , θα πρέπει να αποδείξουν μέχρι το τέλος της δράσης ότι:

 • Το (τα) πρόγραμμα (-τα) και η (οι) αυτοτελής (-ές) ενότητα (-εις) προσφέρονται και διδάσκονται σε σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στη δράση (αφορούν όλες τις προτάσεις) ,
 • Έχει παρασχεθεί στήριξη (οικονομική ή άλλη) σε σπουδαστές για να συμμετάσχουν στο/στα πρόγραμμα/-τα ή σε τοποθετήσεις/περιόδους πρακτικής άσκησης σε θέσεις εργασίας (σχετική εάν καλύπτεται ο στόχος 2),
 • Ο τεχνικός εξοπλισμός/τα ψηφιακά εργαλεία έχουν αναβαθμιστεί για την υλοποίηση του (των) εκπαιδευτικού (-ών) προγράμματος (-ων) και της (των) αυτοτελούς (-ων) ενότητας (-ων) (σχετικά με την επίτευξη του στόχου 3),
 • Έχουν δημιουργηθεί διαρθρωτικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας (σχετικά με την επίτευξη του στόχου 4) • Έχει αναπτυχθεί και συμφωνηθεί από την κοινοπραξία στρατηγική βιωσιμότητας για να καταστεί δυνατή η συνέχεια του προγράμματος ή των προγραμμάτων και των αυτόνομων ενοτήτων μετά τη διάρκεια ζωής του χρηματοδοτούμενου έργου (αφορά όλες τις προτάσεις),
 • Το (τα) πρόγραμμα (-τα) και η (οι) αυτοτελής (-ές) ενότητα (-εις) προωθούνται (μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης ) και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Digital Skills and Jobs Platform (αφορά όλες τις προτάσεις).

Στοχευμένοι εμπλεκομενοι εταίροι

Τα συμμετέχοντα μέλη της κοινοπραξίας θα πρέπει να επιδεικνύουν συμπληρωματικούς ρόλους στην πρόταση και να επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις  στους αντίστοιχους τομείς τους. Συνιστάται θερμά στην κοινοπραξία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απονέμουν πτυχίο από τρεις διαφορετικές επιλέξιμες χώρες που είναι μέλη του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE).

Επιπλέον, συνιστάται ιδιαίτερα στις κοινοπραξίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο εταίρους του κλάδου των οποίων η έδρα βρίσκεται σε δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Η κοινοπραξία ενθαρρύνεται επίσης να συμμετέχει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η κοινοπραξία ενθαρρύνεται επίσης να συμπεριλάβει τουλάχιστον έναν πρόσθετο ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό/κόμβο ή κέντρο ικανοτήτων/αριστείας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:

 • Διασφάλιση της συμμετοχικότητας στην Ευρώπη και συμβολή στη διεύρυνση της προσφοράς εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τα επίπεδα προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας,
 • Συμπερίληψη βιομηχανικών εταίρων, ιδίως νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ, αλλά και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που ζητούνται από το θέμα της παρούσας πρόσκλησης,
 • Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η στενή συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που παρέχουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού και δοκιμών (π.χ. με ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας).

Είδος δράσης

Εφάπαξ ποσά – 50% ποσοστό χρηματοδότησης.

Αναδημοσιεύση κειμένου: Digital Europe Programme Call: Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas (DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALISED-EDU) ,Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ισλανδία
 • Νορβηγία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα