Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων «DIGITAL-2023-SKILLS-05: Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του θέματος της ανάλυσης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU) δημοσιεύεται πλέον στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών. Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων από τις 21 Νοεμβρίου 2023 έως τις 21 Μαρτίου 2024.

Ιστορικό 

Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει μια δράση συντονισμού και υποστήριξης, η οποία αποσκοπεί στην παροχή ανάλυσης των αναγκών σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.. Θα προτείνει τομείς προτεραιότητας για τα επερχόμενα προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και θα παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης στον τομέα αυτό. Το θέμα αυτό θα υποστηρίξει περαιτέρω τις ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των διαφόρων κοινοπραξιών που έχουν βραβευτεί από τις επιμέρους προσκλήσεις του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη” – Στρατηγικός στόχος 4 (Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες), οικοδομώντας ένα σήμα αριστείας.

Πεδίο εφαρμογής

Το προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Με βάση το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης δράσης LEADS28 της DIGITAL-SO4, καθώς και με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία και τις ασκήσεις χαρτογράφησης, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται οι εταιρείες και ο δημόσιος τομέας σε σχέση με διάφορες προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη) και σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. υγεία). Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και να καταλήγουν σε συστάσεις, κυρίως όσον αφορά το ποιοι βασικοί ψηφιακοί τομείς και ποιοι συγκεκριμένοι τομείς θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στα επερχόμενα μελλοντικά προγράμματα εργασίας του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη” (σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
 • Με βάση έρευνα τεκμηρίωσης, λεπτομερείς αναλύσεις των αποτελεσμάτων όλων των δράσεων DIGITALSO4, καθώς και με βάση τα μέλη της κοινοπραξίας που συμμετέχουν στις χρηματοδοτούμενες από την DIGITAL-SO4 δράσεις (π.χ. με τη λειτουργία ομάδων εστίασης, δομημένων συνεντεύξεων ή ερευνών), παρέχονται τακτικά πληροφορίες, διερευνώνται τα διδάγματα που αντλήθηκαν και προτείνονται βέλτιστες πρακτικές.
 • Διεξαγωγή ερευνών με κοινοπραξίες που υλοποιούν δράσεις DIGITAL-SO4 για να διαπιστωθεί ποια πρόσθετα αιτήματα υποστήριξης θα χρειαστούν περισσότερο οι κοινοπραξίες. Ανάπτυξη και εφαρμογή των πλέον συναφών μέτρων στήριξης. Διατυπώστε προτάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν περαιτέρω για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών και βιομηχανικών εταίρων (ιδίως ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων).
 • Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων κοινοπραξιών των δράσεων DIGITAL-SO4 (π.χ. με την υποστήριξη της Επιτροπής στη διοργάνωση τακτικών ετήσιων συνεδριάσεων με κοινοπραξίες που υλοποιούν τις δράσεις DIGITAL-SO4, με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας και τομέα εμπειρογνωμοσύνης των εμπειρογνωμόνων από τις διάφορες κοινοπραξίες, για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και της συνεργασίας τους, διοργάνωση πρόσθετων συνεδριάσεων και δομών για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των διαφόρων κοινοπραξιών κ.λπ.).
 • Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την κατάρτιση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων DIGITAL-SO4 και των συναφών δραστηριοτήτων τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συμβολή στην επικείμενη ειδική ιστοσελίδα σχετικά με την πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας και την οικοδόμηση ενός σήματος αριστείας.
 • Στήριξη των δράσεων για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ κοινοπραξιών που υλοποιούν δράσεις DIGITAL-SO4 και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών από το τομέα στον οποίο στοχέυουν . Χαρτογράφηση των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων, χρηματοδοτούμενων έργων κ.λπ. στις δράσεις που στοχεύουν σε ψηφιακούς τομείς και συγκεκριμένους τομείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Χαρτογράφηση πρόσθετων ευκαιριών (συγ) χρηματοδότησης για δράσεις.
 • Παροχή λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται από τις δράσεις DIGITAL-SO4 μέσω ερωτηματολογίου που αποτελεί μέρος της υποχρεωτικής περιοδικής υποβολής εκθέσεων από τις δράσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους διάφορους δείκτες επιδόσεων. Διεξαγωγή πρόσθετης αντιπροσωπευτικής έρευνας με σπουδαστές και εκπαιδευόμενους από τις δράσεις DIGITAL-SO4 και από παρόμοια προγράμματα για τη συλλογή αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιμων δεδομένων.

Αποτελέσματα και παραδοτέα

Η πρόταση που θα επιλεγεί για χρηματοδότηση θα πρέπει να αποδείξει τα ακόλουθα αποτελέσματα και παραδοτέα:

 • Ότι έχουν συλλεχθεί, αναλυθεί και δημοσιευτεί οι πληροφορίες που βασίζονται σε έρευνα τεκμηρίωσης και έρευνες των κοινοπραξιών DIGITAL-SO4 σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες, τις τομεακές ανάγκες και τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα κενά κατάρτισης στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Ότι οι συστάσεις σχετικά με ψηφιακούς τομείς προτεραιότητας και συγκεκριμένους τομείς για τα προσεχή μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση.
 • Ότι οι αναλύσεις των δράσεων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων DIGITAL-SO4 έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί, επισημαίνοντας καλά παραδείγματα και διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενθάρρυνσης της ανάπτυξης άριστων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης σε ψηφιακούς τομείς και συγκεκριμένους τομείς.
 • Η στήριξη αυτή παρασχέθηκε στις διάφορες κοινοπραξίες και στα μέλη τους στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων DIGITAL-SO4, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ανταλλαγών και την κλιμάκωση επιτυχημένων δραστηριοτήτων.
 • Ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης που σχετίζονται με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι διαθέσιμες ως αποτέλεσμα των δράσεων DIGITAL-SO4.
 • Οι εν λόγω αναλύσεις και η έρευνα σχετικά με τους δείκτες του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» έχουν διεξαχθεί και δημοσιευτεί.

Στοχευμένοι εμπλεκομενοι εταίροι

Η κοινοπραξία θα πρέπει να επιδεικνύει καλή εμπειρογνωσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αναλύσεων, ερευνών και δράσεων αξιολόγησης που σχετίζονται με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και δράσεις υποστήριξης και συντονισμού για τα οικοσυστήματα και τα δίκτυα στο τομέα αυτό.

Επιπλέον, η κοινοπραξία θα πρέπει να επιδεικνύει γνώση και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και τις ανάγκες των ιδρυμάτων και των εταιρειών εκπαίδευσης και κατάρτισης (ιδίως των ΜΜΕ) που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η κοινοπραξία θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 αιτούντες (δικαιούχους· μη συνδεδεμένες οντότητες) από 4 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Είδος δράσης 

Επιχορήγηση — ποσοστό χρηματοδότησης 100 %

Αναδημοσιεύση κειμένου: Digital Europe programme call: Specialised education programmes in key capacity areas – Advanced digital skills analysis (DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU) Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ισλανδία
 • Νορβηγία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα