Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων «DIGITAL-2023-SKILLS-05: Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του θέματος της Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (DIGITAL-2023-SKILLS-05-CYBERACADEMY — Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας) δημοσιεύεται πλέον στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών. Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων από τις 21 Νοεμβρίου 2023 έως τις 21 Μαρτίου 2024.

Ιστορικό 

Το 2022, η έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμάνθηκε μεταξύ 260,000 και 500,000. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της αγοράς και των νομικών υποχρεώσεων, όπως η οδηγία NIS2, ο νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο ή η νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς. Για την αντιμετώπιση του χάσματος ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια την άνοιξη του 2023.

Η Ακαδημία αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, το οποίο παρέχει πολιτικούς στόχους και μηχανισμούς συνεργασίας, για την ενσωμάτωση διαφόρων δραστηριοτήτων μάθησης και κατάρτισης με στόχο την αύξηση της προβολής, της προσβασιμότητας και του αντικτύπου τους.

Πεδίο εφαρμογής

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο μία από τις παρακάτω δραστηριότητες (είτε τη δραστηριότητα 1 είτε τη δταστηριότητα 2).

Δραστηριότητα 1: Προγράμματα κατάρτισης για ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα για την Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας

Προβλέπεται η χρηματοδότηση περισσότερων προτάσεων στο πλαίσιο της δραστηριότητας 1. Οι προτάσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας 1 συνεργάζονται στενά με την πρόταση που επιλέγεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας 2 κατωτέρω.

Δραστηριότητα 2: Η Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας: ενέργειες στήριξης. 

Προβλέπεται ότι μόνο μία πρόταση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της δραστηριότητας 2. Το τυπικό μέγεθος ενός σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας θα πρέπει να ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ από το ποσό της επιχορήγησης της ΕΕ. Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού (π.χ. εγκατάσταση/εξοπλισμός αιθουσών κατάρτισης και/ή συνεδριάσεων με δάπεδα, ηλεκτρικά συστήματα, κλιματισμό, έπιπλα, ελέγχους φυσικής ασφάλειας, αισθητήρες πυρός, καλώδια και πρίζες κ.λπ.) δεν θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος θέματος. Επιπλέον, τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας θα κληθούν να συνεργαστούν με τη δράση συντονισμού και υποστήριξης (CSA) που επιλέγεται από το θέμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων DIGITAL-2023- SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU. Η εν λόγω CSA θα παρέχει διάφορες δραστηριότητες υποστήριξης και συνεργασίας στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας και θα διερευνηθεί η συμπληρωματική υποστήριξη της δραστηριότητας 2.

Αποτελέσματα και παραδοτέα

Τα αναμενόμενα παραδοτέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σύμφωνα με τη δραστηριότητα 1:

 • Κατάρτιση για την αντιμετώπιση των δεξιοτήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της εγκληματολογίας στον κυβερνοχώρο, της ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,  
 • Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για τις ΜΜΕ και για δημόσιες διοικήσεις σε καινοτόμες εταιρείες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και σε κέντρα ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας,
 • Διαδικτυακή κατάρτιση, φιλική προς τον χρήστη και προσβάσιμη σε όλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ,
 • Διαθεσιμότητα των μαθημάτων κατάρτισης σε τουλάχιστον 3 γλώσσες της ΕΕ μέσω των διαθέσιμων πλατφορμών της ΕΕ, όπως η πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας ή μέσω του αποθετηρίου του ENISA.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων που αφορούν τη δραστηριότητα 1 θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αύξηση των υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας των ατόμων στην Ευρώπη. 

Τα αναμενόμενα παραδοτέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σύμφωνα με τη δραστηριότητα 2:

 • Προσέγγιση για τη θέσπιση αναγνώρισης ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας και επαγγελματικής πιστοποίησης στην ευρωπαϊκή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την τυποποίηση των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο,
 • Πλαίσιο μέτρησης και παρακολούθησής του κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου έργου, παράλληλα με τους στόχους της Ακαδημίας σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή της,
 • Πλαίσιο συνεργασίας με σχετικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τα κράτη μέλη, το ECCC και τον ENISA, καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, ιδίως έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»,
 • Προσέγγιση προώθησης και επικοινωνίας, με αξιοποίηση των υφιστάμενων διαύλων και πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων που αφορούν τη δραστηριότητα 2 θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιτυχείς δραστηριότητες ανάλυσης, συνεργασίας και επικοινωνίας που υποστηρίζουν τους στόχους της Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια.

Στοχευμένοι εμπλεκόμενοι εταίροι

Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος θέματος μπορούν να αποτελούνται από τους ακόλουθους τύπους οντοτήτων : ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και εθνικά κέντρα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. 

Είδος δράσης 

Απλές επιχορηγήσεις — ποσοστό χρηματοδότησης 50 %

Αναδημοσιεύση κειμένου: Digital Europe programme call: Cybersecurity Skills Academy (DIGITAL-2023-SKILLS-05-CYBERACADEMY),Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(149) "

Απλές επιχορηγήσεις — ποσοστό χρηματοδότησης 50 %

" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Όροι χρηματοδότησης

Απλές επιχορηγήσεις — ποσοστό χρηματοδότησης 50 %

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα