Τα έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αναμένεται να:

 • Υποστηρίξουν τις εθνικές αρχές πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, τους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τους φορείς διαπίστευσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων – μεταξύ άλλων – για το λεγόμενο Threat-Led Penetration Testing (TLPT), την ελεγχόμενη δηλαδή προσπάθεια να τεθεί σε κίνδυνο η ανθεκτικότητα μιας οντότητας στον κυβερνοχώρο, προσομοιώνοντας τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες πραγματικών συνθηκών απειλής, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των τρωτών σημείων και των κινδύνων που συνδέονται με αυτά.
 • Υποστηρίξουν τις ΜΜΕ στον έλεγχοκαι την πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών ΤΠΕ που διαθέτουν στην αγορά.
 • Υποστηρίξουν τις ΜΜΕ που χρησιμοποιούν εξοπλισμό ΤΠΕ για τον έλεγχο των υποδομών τους ως προς την ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο.
 • Υποστηρίξουν δράσεις τυποποίησης λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες δράσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών τυποποίησης.
 • Εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία ως προς τους ελέγχους στους τομείς της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε δίκτυα 5G με διαχωρισμένη (disaggregated) και ανοικτή αρχιτεκτονική.

Χρηματοδότηση:

 • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ  με πιθανότητα να αυξηθεί μέχρι 20 % κατά το μέγιστο.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε αίτηση ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2023, 17: 00, ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου Call for Testing and Certification Capabilities (Cybersecurity) , Digital Skills & Jobs Platfom, created by Created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • 5G
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση