Αποτελεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Ουσιαστικά χρηματοδοτεί δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική, η  κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη μάθηση, εφοδιάζουν τους νέους και τους εκπαιδευόμενους, ανεξαρτήτου ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την προηγούμενη περίοδο, 2014-2020, το Erasmus + εντείνει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία/αύξηση των ευκαιριών στους συμμετέχοντες , παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο της εκπαίδευσης ενώ συμβάλλει στη δημιουργία μίας Ευρώπης με μεγαλύτερο οικολογικό  και ψηφιακό προσανατολισμό. 

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων.

Αποτελείται από τις τρεις αποκαλούμενες «βασικές δράσεις»: κινητικότητα ατόμων, συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων και στήριξη της χάραξης πολιτικής και της συνεργασίας ενώ εμπεριέχει και τις δράσεις τόνωσης της διδασκαλίας και της έρευνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Jean Monnet. Η διαχείριση του προγράμματος  πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ), τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους εθνικούς φορείς των χωρών του προγράμματος και τα εθνικά γραφεία ορισμένων χωρών-εταίρων.

Αναδημοσίευση κειμένου: Erasmus+ Programme, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ieva Spudyte Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Δικαιούχοι

Το Erasmus + προσφέρει ευκαιρίες για:

 • άτομα να περάσουν μια περίοδο κινητικότητας ή εθελοντισμού στο εξωτερικό και να λάβουν γλωσσική κατάρτιση,
 • οργανισμοί που συνεργάζονται σε συμπράξεις σχεδίων στους τομείς της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, των σχολείων, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων.
Όροι χρηματοδότησης

Οι όροι χρηματοδότησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα