Η παρούσα πρόσκληση, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη», αποσκοπεί στην αδιάκοπη και συνεχή ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων όσο εξελίσσονται οι ψηφιακές τεχνολογίες IoT, Edge, Cloud και Dataspaces.

Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες πχ πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους, διαδίκτυο των πραγμάτων και λοιπές τεχνολογίες αιχμής εξελίσσονται διαρκώς και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, η παγκόσμια οικονομία διασυνδέεται ψηφιακά ολοένα και σε πιο εντατικό βαθμό. Για τον λόγον αυτόν, απαιτείται η προορατική και αυτοματοποιημένη ανίχνευση, ανάλυση και άμβλυνση των επιθέσεων κυβερνοασφάλειας στις ψηφιακές τεχνολογιές μέσα από τη δημιουργία προηγμένων, έξυπνων και ευέλικτων μηχανισμών προστασίας που θα διαχειρίζονται την ασφάλεια και θα προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των υπολογιστικών συστημάτων.

Προς επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες θωρακίζουν την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων με επίκεντρο πάντοτε τον χρήστη. Επίσης, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων αποτελεσμάτων όπως:

 • η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας καθώς και η κυριαρχία της στις ψηφιακές τεχνολογίες
 • η δημιουργία ανθεκτικότερων ψηφιακών υποδομών, συστημάτων και διαδικασιών
 • η ενδυνάμωση της ασφάλειας λογισμικού, υλισμικού και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • η παραγωγή επαναστατικών τεχνολογιών, ασφαλών στη χρήση
 • η θωράκιση της ασφάλειας των συστημάτων ΤΝ,  η οποία ωστόσο θα είναι έξυπνη, ποσοστικοποιήσιμη και εύκολα διαμοιράσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ
 • η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα συστήματα ΤΝ και η σφυρηλάτηση μίας νοοτροπίας ασφάλειας και συμμετοχικής διαχείρισης στον κυβερνοχώρο.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα πρέπει να:

 • προάγουν εργαλεία για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας, της ευαισθητοποίησης και της ανίχνευσης απειλών στον κυβερνοχώρο σε υποδομές ζωτικής σημασίας και σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού
 • αμβλύνουν τα τρωτά σημεία των υποδομών υπολογιστικού νέφους
 • ενσωμάτωσουν με ασφάλεια το διαδίκτυο των πραγμάτων σε αξιόπιστα τεχνολογικά περιβάλλοντα
 • υιοθετούν την αρχιτεκτονική της μηδενικής εμπιστοσύνης (zero trust)
 • διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια για τα μαζικά συνδεδεμένα οικοσυστήματα του διαδικτύου των πραγμάτων
 • προάγουν την ασφαλή διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση των υπολογιστικών συστημάτων
 • αξιοποιούν εργαλεία αυτοματοποίησης βασιζόμενα στην τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με κυβερνοαπειλές
 • δημιουργούν ασφαλή υποδομή για την επεξεργασία δεδομένων.

Βασική προυπόθεση συμμετοχής όσον αφορά τη σύνθεση των κοινοπραξιών είναι να υπάρχει τουλάχιστονμία ανεξάρτητη νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ. Διαφορετικά, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο άλλες ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία από τις οποίες είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Χρηματοδότηση:

 • έως 6.000,000 EUR
 • με ενδεικτικό αριθμό των επιχορηγήσεων να έχει οριστεί στις 4

Η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των προτάσεων είναι η 29 Ιουνίου 2023 ενώ ως ημερομηνία λήξης έχει οριστεί στις 20 Νοεμβρίου 2024, στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου Secure Computing Continuum (IoT, Edge, Cloud, Dataspaces),  Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα